Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot aanpassing van regelingen aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Economische Zaken;
Gelet op:
de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;
artikel 22 van het Besluit burgerluchthavens;
artikel 22, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008;
de artikelen 1 en 4 van het Besluit van 21 mei 1981, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen;
artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;
artikel 73 van de Luchtvaartwet;
de artikelen 1a, derde lid, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 27, 31, vierde lid, 33, 40, 42, tweede lid, onder b, 43, tweede lid, 44, derde, vierde en achtste lid, 44a, eerste lid, 45, vierde lid, 49, eerste lid, 50, tweede lid, en 56 van het Luchtverkeersreglement;
artikel 51 van het Mijnbouwbesluit;
de artikelen 158, tweede lid, 159 en 160 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;
de artikelen 8.12, vijfde lid, 8a.1, vierde lid, 8a.4, derde lid, 8a.39, vijfde lid, 8a.41, 8a.42, tweede lid, 8a.45, vijfde lid, 8a.46, tweede lid, 8a.48, vierde lid, 8a.51, derde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart.]
Artikel II
[Wijzigt de Mijnbouwregeling.]
Artikel III
[Wijzigt de Regeling gebruik hoogtemeter.]
Artikel IV
[Wijzigt de Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen.]
Artikel V
[Wijzigt de Regeling kabelvliegers en kleine ballons.]
Artikel VI
[Wijzigt de Regeling luchtvaartheffingen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Regeling luchtvaartvertoningen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Regeling luchtverkeersdienstverlening.]
Artikel IX
[Wijzigt de Regeling modelvliegen.]
Artikel X
[Wijzigt de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties.]
Artikel XI
[Wijzigt de Regeling omgevingslawaai luchtvaart.]
Artikel XII
[Wijzigt de Regeling seinen luchtvaart.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Regeling standaard luchtverkeerscircuits.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Regeling tarieven luchtvaart 2008.]
Artikel XV
[Wijzigt de Regeling vliegplannen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Vrijstellingsregeling LVR.]
Artikel XVII
Ingetrokken worden:
a. de Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 maart 1994, nr. RLD/LI94.1208, tot aanwijzing van de ambtenaren van de Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten als ambtenaren bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Luchtvaartwet (Stcrt. 58);
b. de Nachtvliegregeling Maastricht Airport 1990 .
Artikel XVIII
De regelingen, genoemd in de artikelen I tot en met III en VII tot en met XVI zoals zij luidden vóór inwerkingtreding van die artikelen, blijven van toepassing op een luchtvaartterrein, aangewezen op grond van artikel 18 van de Luchtvaartwet, zolang op dat luchtvaartterrein het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartwet van toepassing blijft krachtens artikel IX, tweede lid, of artikel XVIII, derde lid, van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (Stb. 561).
Artikel XIX
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister