{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 105 en 107, beide derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ;
b. pensioen: een pensioen als bedoeld in de artikelen 105, eerste lid, en 157, eerste lid, van de wet;
c. berekeningsgrondslag: het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend;
d. aangepaste berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast ingevolge de Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2005 ;
e. aanpassingsdatum: 1 januari 2006.
2.
Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0017.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0017.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen vermeld in artikel 5.
1.
Degene die op 31 december 2005 recht had op pensioen ontvangt bij wijze van nabetaling een bedrag van 0,13 procent van het in het derde lid bedoelde pensioenbedrag.
2.
Degene die op 31 december 2005 recht had op pensioen ontvangt een eenmalige uitkering van 0,11 procent van het in het derde lid bedoelde pensioenbedrag.
3.
Voor de toepassing van het eerste en tweede lid geldt als pensioenbedrag het na inbouw en franchise vastgestelde pensioenbedrag op jaarbasis op 31 december 2005.
4.
In afwijking van het eerste lid ontvangt degene wiens pensioen is ingegaan na 11 april 2005 een nabetaling die ten opzichte van de periode 11 april 2005 tot de aanpassingsdatum naar evenredigheid is verminderd.
1.
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]
2.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste € 26.928,14.
3.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum € 1.207,46 per lidmaatschapsjaar en ten hoogste € 21.958,63.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2006.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister