Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 105 en 157, beiden derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ;
b. pensioen: een pensioen als bedoeld in de artikelen 105 en 157, beide eerste lid, van de wet;
c. berekeningsgrondslag: het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend;
d. aangepaste berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast ingevolge de Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2003 ;
e. aanpassingsdatum: 1 januari 2004.
2.
Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0177.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0177.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen vermeld in artikel 5.
1.
Aan degene die op 31 december 2003 recht had op pensioen, wordt een bedrag uitgekeerd van 1,81 percent over de periode van 25 april 2003 of de latere ingangsdatum van zijn pensioen tot de aanpassingsdatum.
2.
Degene bedoeld in het eerste lid, ontvangt een eenmalige uitkering ter grootte van 0,64 percent van het voor hem geldende bedrag aan pensioen per 31 december 2003.
3.
De nabetaling en de uitkering ineens van in totaal 2,45 percent, worden in één bedrag berekend van het na inbouw en franchise vastgestelde pensioenbedrag op jaarbasis op 31 december 2003.
1.
Met ingang van de aanpassingsdatum luiden:
a. het in de artikelen 14, 59 en 139, telkens tweede lid, genoemde bedrag: € 4.132,88;
c. de bedragen van de artikelen 93 en 94 van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985:
artikel 94, onder a: € 91.441,84; € 65.316,37
artikel 94, onder b: € 91.441,84; € 13.063,47; € 26.124,46;
d. het in artikel 156, tweede lid, van de wet genoemde bedrag: € 16.019,98;
2.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste € 26.850,22.
3.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum € 1.203,97 per lidmaatschapsjaar en ten hoogste € 21.895,09.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2004.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister