Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit vacatiegelden Awb-commissie personeelsaangelegenheden 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de plv. directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2014, kenmerk 524177, houdende aanpassing van de vacatiegelden die worden toegekend aan de voorzitters en externe leden van de Adviescommissie voor bezwaarzaken inzake personele aangelegenheden ministerie van Justitie (Aanpassingsbesluit vacatiegelden Awb-commissie personeelsaangelegenheden 2014)
De directeur Personeel en Organisatie,
Gelet op de circulaire van de Minister van Justitie van 14 oktober 2008, kenmerk 5566616/08, houdende Regeling behandeling bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden Ministerie van Justitie;
met inachtneming van de Wet vergoedingen Adviescolleges en Commissies;
Overwegende dat:
de vacatiegelden van de voorzitters en externe leden van de in bovengenoemde circulaire bedoelde Awb-commissie zijn gebaseerd op het Vacatiegeldenbesluit 1988;
het Vacatiegeldenbesluit in 2009 is ingetrokken;
de vacatiegelden gedurende enige jaren niet zijn verhoogd;
het redelijk is bij de toekenning van de vacatiegelden standaard uit te gaan van 130% van 3% van salarisschaal 17, trede 10;
dit leidt tot een bedrag van € 308,09 aan vacatiegeld dat zou worden toegekend aan voorzitters en tot een bedrag van € 236,99 voor externe leden;
de hiervoor genoemde bedragen om administratieve redenen op hele euro’s worden afgerond;
Besluit:
Artikel 1
De vacatiegelden voor de Awb-commissie per vergadering/zitting als volgt te verhogen:
a. het vacatiegeld voor voorzitters tot € 308;
b. het vacatiegeld voor externe leden tot € 237.
Artikel 2
Bedoelde verhoging per 1 juni 2014 in te laten gaan.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2014.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit vacatiegelden Awb-commissie personeelsaangelegenheden 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 juni 2014
De
Minister
plv. directeur Personeel & Organisatie