Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Veiligheid en Justitie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Politiewet 2012

Besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012 (Aanpassingsbesluit Politiewet 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 september 2011, nr. 570323/11/6;
Gelet op de artikelen 44, eerste lid, en 89 van de Grondwet, de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen, de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, 28, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 18, derde lid, 124, zesde lid, onderdeel a, 127, tweede lid, 130 149a, derde lid, 163, tiende lid, en 173, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikelen 37ac, eerste lid, van de Luchtvaartwet, artikel 17, derde lid, van de Wet op de economische delicten, de artikelen 9, tweede lid, 27b, vijfde lid, 61a, derde lid, 118, eerste lid, 126g, negende lid, 126h, vierde lid, 126i, vierde lid, 126j, vierde lid, 126m, negende lid, 126o, zesde lid, 126p, vierde lid, 126q, vierde lid, 126qa, vierde lid, 126aa, tweede lid, 126cc, vierde lid, 126ee, 142, vierde lid, 151a, zesde en negende lid, 151b, vijfde lid, 163, derde lid, 195a, vierde en vijfde lid, 195d, derde en vijfde lid, 226l, 257b, 257ba, eerste en tweede lid, 572, tweede lid, en 577, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 28, vijfde lid, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 22, vijfde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, artikel 33, zesde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de artikelen 2, tweede en derde lid, 4, vijfde lid, 8, vierde en vijfde lid, 9, eerste lid, 13, eerste lid, 25, 36, 39 en 49 van de Wet justitiële gegevens, de artikelen 6, zesde en zevende lid, 11, derde lid, 13, vierde lid, 15, tweede lid, 17, zesde lid, 18, eerste lid, 21, 22, tweede lid, 23, tweede lid, en 31, eerste lid, van de Wet politiegegevens, de artikelen 3.10, 13.2, derde lid, 13.4, vierde lid, en 13.5, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 6, eerste lid, van de Faillissementswet, artikel 439, eerste lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 18, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, artikel 182 van de Provinciewet, artikel 4, eerste lid, van de Wet wettelijke grondslag bdu siv, de artikelen 78, zesde lid, 88, derde lid, en 103, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de artikelen 23 en 24 van Wet van 15 juni 1972, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 449), de artikelen 46, tweede lid, 48, vierde lid, 52, eerste lid, en 54, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 2, zesde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen, artikel 8a.50, eerste lid, van de Wet luchtvaart, artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 4 en 9 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 27 van de Spoorwegwet 1875, de artikelen 8.40, 8.41, 9.2.1.4, 9.2.2.1 en 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer, de artikelen 36, tweede lid, en 54, vijfde lid, 63, eerste lid, 75, eerste lid, en 95 van de Flora- en faunawet, artikel 16, vierde en zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, de artikelen 21 en 33, tweede lid, van de Wet op het LSOP en het Politieonderwijs en artikel 2b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de jeugdzorg;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2011, nr. W03.11.0385/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 november 2012, nr. 297171;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.1
[Wijzigt het Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter.]
Artikel 2.1
[Wijzigt het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994.]
Artikel 2.2
[Wijzigt het Besluit alcoholonderzoeken.]
Artikel 2.3
[Wijzigt het Besluit beveiliging burgerluchtvaart.]
Artikel 2.4
[Wijzigt het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken.]
Artikel 2.5
[Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.]
Artikel 2.6
[Wijzigt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.]
Artikel 2.7
[Wijzigt het Besluit elektronische aangifte.]
Artikel 2.8
[Wijzigt het Besluit getuigenbescherming.]
Artikel 2.9
[Wijzigt het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden.]
Artikel 2.10
[Wijzigt het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen.]
Artikel 2.11
[Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel 2.12
Het Besluit kwaliteitszorg politie wordt ingetrokken.
Artikel 2.13
[Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]
Artikel 2.14
[Wijzigt het Besluit politiegegevens.]
Artikel 2.15
[Wijzigt het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten.]
Artikel 2.16
[Wijzigt het Besluit politieonderwijsraad.]
Artikel 2.17
[Wijzigt het Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket.]
Artikel 2.18
[Wijzigt het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.]
Artikel 2.19
[Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten.]
Artikel 2.20
[Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen.]
Artikel 2.21
[Wijzigt het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek.]
Artikel 2.22
[Wijzigt het Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid (Wetboek van Strafvordering).]
Artikel 2.23
[Wijzigt het Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.]
Artikel 2.24
[Wijzigt het Besluit ex artikel 4 Wet installaties Noordzee.]
Artikel 2.25
[Wijzigt het Besluit organisatie Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis.]
Artikel 2.26
[Wijzigt het Besluit aanwijzing verboden plaats Korps landelijke politiediensten.]
Artikel 2.27
[Wijzigt het Besluit ex artikel 6 Faillissementswet.]
Artikel 2.28
[Wijzigt het Besluit ex artikel 28 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]
Artikel 2.29
[Wijzigt het Besluit veiligheidsregio’s.]
Artikel 2.30
[Wijzigt het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden.]
Artikel 2.31
[Wijzigt het Transactiebesluit 1994.]
Artikel 3.1
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
Artikel 3.2
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Ambtsinstructie commissaris van de Koning.]
Artikel 3.4
[Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.]
Artikel 3.5
[Wijzigt het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.]
Artikel 3.6
[Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel 3.7
[Wijzigt het Besluit modern migratiebeleid.]
Artikel 3.8
[Wijzigt het Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel.]
Artikel 3.9
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (nationale visa en enkele andere onderwerpen)(Stb. 2012/308).]
Artikel 3.10
[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]
Artikel 4.1
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]
Artikel 5.1
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel 5.2
[Wijzigt het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.]
Artikel 5.3
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
Artikel 5.4
[Wijzigt het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel 6.1
[Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).]
Artikel 6.2
[Wijzigt het Besluit burgerluchthavens.]
Artikel 6.3
[Wijzigt het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart.]
Artikel 6.4
[Wijzigt het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten.]
Artikel 6.5
[Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]
Artikel 6.6
[Wijzigt het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.]
Artikel 6.7
[Wijzigt het Besluit wegslepen van voertuigen.]
Artikel 6.8
[Wijzigt het Drinkwaterbesluit.]
Artikel 6.9
[Wijzigt het Metroreglement.]
Artikel 6.10
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel 6.11
[Wijzigt het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.]
Artikel 7.1
[Wijzigt het Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie.]
Artikel 7.2
[Wijzigt het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie.]
Artikel 7.3
[Wijzigt het Besluit Faunafonds.]
Artikel 7.4
[Wijzigt het Besluit prepareren van dieren.]
Artikel 7.5
[Wijzigt het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie.]
Artikel 7.6
[Wijzigt het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.]
Artikel 7.7
[Wijzigt het Jachtbesluit.]
Artikel 8.1
[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]
Artikel 8.2
[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit.]
Artikel 9.1
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg.]
Artikel 10.1
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 10.2
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Politiewet 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zevende december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,