Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

Besluit van 13 december 2012, houdende aanpassing van diverse besluiten in verband met de vermindering van het aantal ressorten en arrondissementen (Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 november 2012, nr. 322808;
Gelet op de Wet op de rechterlijke organisatie, de Beroepswet, het Wetboek van Strafvordering, de Boeken 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek, de Vreemdelingenwet 2000, de Visserijwet 1963, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk, de Wet installaties Noordzee, de Wet van 2 december 1982, Stb. 679, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, de Wet op de Registeraccountants, de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, de Locaalspoor- en Tramwegwet, het Wetboek van Strafrecht, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Landbouwkwaliteitswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2012, nr. W03.12.0468-II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2012, nr. 330467;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Beroepsreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit College van afgevaardigden.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit curateleregister, het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit boedelregister en het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit gezagsregisters.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel IX
Het Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken wordt ingetrokken.
Artikel X
[Wijzigt het Besluit regelen nopens beheer Grootboek 1946.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit ex artikel 4 Wet installaties Noordzee.]
Artikel XII
[Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Besluit ex artikel 2 Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Besluit vaststelling van het aantal raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, van hun zetel en rechtsgebied, alsmede van hun relatieve bevoegdheid.]
Artikel XV
[Wijzigt het Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]
Artikel XVI
[Wijzigt het Reglement op de Raccordementen 1966.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Reglement verpleging ter beschikking gestelden.]
Artikel XVIII
[Wijzigt het Tramwegreglement.]
Artikel XIX
[Wijzigt het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet.]
Artikel XX
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit pacht.]
Artikel XXI
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit pacht.]
Artikel XXII
In afwijking van artikel 3, tweede lid, van het Besluit College van afgevaardigden maken de leden van een commissie als bedoeld in artikel 3 van dat besluit, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van de hieronder in de linkerkolom genoemde commissie, van rechtswege deel uit van de daarbij in de rechterkolom genoemde commissie. Voor hen vangt geen nieuwe termijn als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit College van afgevaardigden aan.
Commissie ressort Amsterdam Commissie ressort Amsterdam
Commissie ressort Arnhem Commissie ressort Arnhem-Leeuwarden
Commissie ressort ’s-Gravenhage Commissie ressort Den Haag
Commissie ressort ’s-Hertogenbosch Commissie ressort ’s-Hertogenbosch
Commissie ressort Leeuwarden Commissie ressort Arnhem-Leeuwarden
Artikel XXIII
De Commissies bedoeld in artikel 3 van het Besluit College van afgevaardigden wijzen onder degenen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit namens het ressort Amsterdam, onderscheidenlijk het ressort Arnhem of het ressort Leeuwarden, onderscheidenlijk het ressort ’s-Gravenhage, onderscheidenlijk het ressort ’s-Hertogenbosch deel uitmaken van het College, bedoeld in artikel 90 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de leden aan die namens het ressort Amsterdam, onderscheidenlijk het ressort Arnhem-Leeuwarden, onderscheidenlijk het ressort Den Haag, onderscheidenlijk het ressort ’s-Hertogenbosch deel uitmaken van het College. Voor hen vangt geen nieuwe termijn als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het Besluit College van afgevaardigden aan.
Artikel XXIV
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de twintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,