Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Procedure
3.1. Indienen telformulier
3.2. Vaststellen nieuwe vergoeding
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens
3.4. Correcties
4. Het formulier
4.1. Toelichting
4.2. Bestellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanpassing vergoeding materiële instandhouding (MI) basisscholen als gevolg van groei (2003)
1. Inleiding
De vergoeding materiële instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2003 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2002. Als een school echter op 1 maart 2003 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2002, bestaat het recht om de vergoeding voor de materiële instandhouding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 te laten aanpassen. Hiervoor moet de school een leerlingentelling laten plaatsvinden op 1 maart 2003. Bij het opgeven van de leeftijd vande leerlingen op het telformulier dient te worden uitgegaan van de leeftijd van deze leerlingen op 1 oktober 2002.
Het telformulier is ten opzichte van het voorgaande schooljaar niet wezenlijk veranderd. Een voorbeeld van het telformulier is te vinden in dit Gele Katern nummer 2/3 van 5 februari 2003 (kenmerk: CFI/IGEG 2003/19283N).
Zoals reeds was aangekondigd in het Gele katern van 26 juni 2002 (kenmerk: PO/A 2002/17095) is onlangs artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO aangepast (Staatsblad 2002, 632). Hiermee wordt, na het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding, de groeidrempel voor de 1 maarttelling verlaagd. De berekeningswijze om te beoordelen of uw school voldoet aan de nieuwe groeidrempel is hieronder in paragraaf 3.1 opgenomen.
2. Doelgroep
Deze regeling is bedoeld voor basisscholen waarbij op 1 maart 2003 aanzienlijk meer leerlingen daadwerkelijk schoolgaand en ingeschreven zijn dan op 1 oktober 2002. Vanaf het schooljaar 2000 - 2001 is de voorwaarde vervallen dat u in de periode tussen 1 oktober en 1 maart van het lopende schooljaar aanspraak gemaakt moet hebben op verhoging van de personele formatie.
3. Procedure
Hieronder wordt de procedure geschetst die leidt tot een hernieuwde vaststelling van de vergoeding voor materiële instandhouding 2003.
3.1. Indienen telformulier
Een school heeft recht op toekenning van extra vergoeding voor de materiële instandhouding als het aantal leerlingen op 1 maart 2003 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2002 verhoogd met 3 procent, welk getal naar beneden wordt afgerond op een geheel getal. Dit betekent, dat een school die op 1 oktober 2002 een leerlingenaantal van 250 had, in aanmerking komt voor extra vergoeding op het moment dat de school op 1 maart 2003 (250 x 1,03 + 13 = 270,5) = 270 leerlingen of meer telt.
Voor de telling van 1 maart 2003 moet gebruik gemaakt worden van het formulier CFI 53215 (zie ook onder paragraaf 4).
Als een school bestaat uit een hoofdvestiging en één of meer nevenvestigingen, dan moet voor elke vestiging afzonderlijk een telformulier worden ingediend. Dus ook voor vestigingen waar geen groei heeft plaatsgevonden.
Het verdient aanbeveling om na invulling van de telgegevens het formulier op juistheid en volledigheid te controleren. Het komt voor dat basisgegevens en totalen niet met elkaar overeenkomen.
Om voor een tijdige aanpassing van de vergoeding in aanmerking te komen moet het telformulier vóór 15 maart 2003 worden ingediend. De datum van de poststempel is hierbij doorslaggevend. Het formulier moet ondertekend worden door het bevoegd gezag en gestuurd worden naar:
Cfi
Unit Gegevens
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
De ontvangst van het formulier wordt binnen een week bevestigd.
3.2. Vaststellen nieuwe vergoeding
Alleen wanneer de school op basis van de telling van 1 maart 2003 recht heeft op een hoger vergoedingsbedrag dan het op basis van de telling van 1 oktober 2002 vastgestelde vergoedingsbedrag, wordt de vergoeding aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.
Daarbij wordt aangetekend dat groei voor een school met nevenvestigingen op schoolniveau wordt vastgesteld. Dit houdt in dat voor een school met meerdere vestigingen de vergoeding per vestiging opnieuw wordt vastgesteld en per school getotaliseerd. Uiteindelijk wordt hiermee de vergoeding voor de school als geheel verhoogd.
Vóór 1 mei 2003 wordt de vergoeding nader vastgesteld. De aangepaste vergoeding wordt verstrekt in de maanden mei tot en met december 2003.
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens
De door de school verstrekte telgegevens worden in de maand maart 2003 verwerkt en vervolgens op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens aan het bevoegd gezag teruggemeld. Dit overzicht zal, bij tijdige indiening van het telformulier, uiterlijk op 7 april 2003 door Cƒi worden verzonden. U dient dit formulier goed te bewaren in uw schooladministratie. Het formulier maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de instellingsaccountant en de departementale accountant.
3.4. Correcties
Het Overzicht Geregistreerde Telgegevens dient u te controleren op een juiste verwerking van uw opgave. Eventuele correcties dient U binnen 14 dagen na ontvangst van het Overzicht Geregistreerde Telgegevens, duidelijk herkenbaar op een kopie van dit overzicht aan te geven. Gebruik hier bij voorkeur een rode pen voor. Als de gegevens op het overzicht juist zijn, wordt dit overzicht opgeslagen in de administratie van de school en dus NIET naar Cfi opgestuurd.
Het is mogelijk dat deze correcties Cfi op een dusdanig tijdstip bereiken dat het niet meer mogelijk is om tijdig (vóór 1 mei 2003) de aangepaste vergoeding op grond van de (foutieve) 1 maarttelling bij te stellen. In die gevallen zullen deze correcties worden verwerkt vanaf het moment dat de uitkomsten van de controle van de basisgegevens door de instellingsaccountant bekend zijn.
Indien voornoemde controleresultaten, waaronder de correcties die niet op tijd konden worden verwerkt, van invloed zijn op het in eerste instantie (vóór 1 mei 2003) aangepaste en verstrekte vergoedingsbedrag, zal de bijstelling van de aangepaste vergoeding in de maanden oktober tot met december 2003 plaatsvinden.
4.1. Toelichting
Het formulier vraagt om de leerlingenaantallen per achterstandscategorie en leeftijd. Deze leerlingenaantallen zijn gebaseerd op leerlingen die op 1 maart 2003 daadwerkelijk schoolgaand en ingeschreven zijn.
De MI-vergoeding voor Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen (NOAT) wordt niet naar aanleiding van groei aangepast. Betreffende gegevens worden dan ook niet opgevraagd. Deze vergoedingen blijven gebaseerd op de telling per 1 oktober 2002.
4.2. Bestellen
Het formulier dat voor de 1 maarttelling 2003 moet worden gebruikt heeft het formuliernummer CFI 53215 en is, door middel van een plaketiket, aan te vragen bij:
Cfi
Afdeling AZ
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit formulier van Internet te downloaden en uit te printen vanaf uw eigen computer. Ga hiervoor naar www.cfi.nl en klik vervolgens op de sector ”PO” en daarna op ”Formulieren en brochures”. In het menu ”formulieren” beweegt u met de muis naar beneden en kunt u het formulier voor de 1 maarttelling aanklikken.
De
hoofddirecteur centrale financiën instellingen