Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ANNEX XVI. International Fund for Agricultural Development
AANHANGSEL XVI. Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanhangsel XVI: Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Rome, 16-12-1977

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanhangsel XVI: Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
In their application to the International Fund for Agricultural Development (hereinafter called “the Fund”) the standard clauses shall operate subject to the following provisions:
1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred toin section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Vice-President of the Fund.
2.
(i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for the Fund shall be accorded the following privileges, and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys, in connection with service on such committees or missions:
(a) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;
(b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Fund;
(c) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as arc accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;
(d) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Fund , for the purpose of their communications with the Fund, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.
(ii) In connection with (d) of 2(i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.
(iii) Privileges and immunities are granted to the experts in the interests of the Fund and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Fund shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice.to the interests of the Fund.
(vertaling: nl)
De standaardbepalingen zullen van toepassing zijn op het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (hierna te noemen „het Fonds”) met inachtneming van de volgende bepalingen;
1. De in paragraaf 21, van de standaardbepalingen genoemde voorrechten, immuniteiten, vrijstellingen en faciliteiten zullen eveneens worden toegekend aan elke Vice-President van het Fonds.
2.
(i) Deskundigen (behalve de functionarissen vallend onder artikel VI) die zitting hebben in commissies van, of zendingen vervullen voor, het Fonds worden de volgende voorrechten en immuniteiten toegekend voor zover deze noodzakelijk zijn voor een doeltreffende uitoefening van hun functies, met inbegrip van de tijd gebruikt voor reizen in verband met de uitoefening van hun functies in die commissies of het vervullen van die zendingen:
(a) immuniteit van persoonlijke arrestatie of van inbeslagneming van hun persoonlijke bagage;
(b) met betrekking tot door hen in de uitoefening van hun officiële functies gesproken of geschreven woorden of door hen verrichte handelingen, vrijstelling van elke vorm van rechtsvervolging; deze immuniteit blijft toegekend ook wanneer de betrokken personen niet langer hun functies in de commissies van het Fonds uitoefenen of zendingen vervullen voor het Fonds;
(c) dezelfde faciliteiten met betrekking tot beperking nopens geld of het wisselen van geld en met betrekking tot hun persoonlijke bagage als worden toegestaan aan functionarissen van vreemde regeringen die met een tijdelijke officiële zending zijn belast;
(d) onschendbaarheid van alle papieren en stukken betrekking hebbende op het werk waarmede zij voor het Fonds bezig zijn, en het recht codes te gebruiken en stukken of correspondentie te ontvangen per koerier of in verzegelde zakken voor hun verkeer met het Fonds.
(ii) In verband met (d) van 2 (i) hierboven is het in de laatste zin van paragraaf 12 van de standaardbepalingen neergelegde beginsel van toepassing.
(iii) Voorrechten en immuniteiten worden aan de deskundigen toegekend in het belang van het Fonds en niet voor het persoonlijk voordeel van de individuele deskundigen. Het Fonds heeft het recht en de plicht afstand te doen van de immuniteit van een deskundige in elk geval waarin naar haar mening de immuniteit aan de loop van de gerechtigheid in de weg zou staan en van de immuniteit afstand kan worden gedaan zonder de belangen van het Fonds te benadelen.