Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ANNEX XIV International Development Association
AANHANGSELXIV Internationale Ontwikkelingsassociatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanhangsel XIV: Internationale Ontwikkelingsassociatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Washington, 13-02-1962

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanhangsel XIV: Internationale Ontwikkelingsassociatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
In its application to the International Development Association (hereinafter called “the Association”) the Convention, including this annex, shall operate subject to the following provisions:
1. The following shall be substituted for section 4:
“Actions may be brought against the Association only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Association has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Association shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgement against the Association.”
2. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Association from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.
3. The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Association or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Association or any of its members, governors, executive directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Association, or by any statute, law or regulation of any member of the Association or any political subdivision of any such member, or otherwise.
(vertaling: nl)
Bij zijn toepassing op de Internationale Ontwikkelingsassociatie (hierna genoemd „de Associatie”) is het Verdrag, met inbegrip van dit Aanhangsel, van kracht met inachtneming van het hieronder bepaalde:
1. Het volgende wordt gesteld in de plaats van § 4:
„Tegen de Associatie kan slechts een proces aanhangig worden gemaakt bij een hof dat rechtsmacht heeft in de gebieden van een lid waarin de Associatie een kantoor heeft, een agent heeft benoemd met het doel de betekening of mededeling van een dagvaarding te aanvaarden, of effecten heeft uitgegeven of gegarandeerd. Er worden echter geen processen aanhangig gemaakt door leden of personen die handelen voor of hun aanspraken ontlenen aan leden. De eigendommen en activa van de Associatie, waar ook gelegen en door wie ook gehouden, zijn vrijgesteld van inbeslagneming, beslaglegging of tenuitvoerlegging vóór het uitspreken van een eindvonnis tegen de Associatie.”
2. § 32 van de standaardbepalingen is slechts van toepassing op geschillen voortvloeiende uit de interpretatie of toepassing van voorrechten en immuniteiten die door de Associatie aan dit Verdrag zijn ontleend en die niet behoren tot die waarop zij krachtens de Overeenkomst betreffende de Maatschappij of anderszins aanspraak kan maken.
3. De Overeenkomst betreffende de Maatschappij wordt door de bepalingen van het Verdrag (met inbegrip van dit Aanhangsel) niet gewijzigd of veranderd, noch vereisen deze de wijziging of verandering hiervan of maken zij inbreuk op of beperken een of meer der rechten, immuniteiten, voorrechten of vrijstellingen aan de Associatie of aan een of meer van haar leden, bestuurders, directeuren, plaatsvervangers, ambtenaren en employés toegekend bij de Overeenkomst betreffende de Maatschappij of bij enigerlei wet, verordening of voorschrift van een lid van de Associatie of van een staatkundig onderdeel van zulk een lid, of anderszins.