Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ANNEX VI International Bank for Reconstruction and Development
AANHANGSEL VI Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanhangsel VI: Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Washington, 19-04-1949

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanhangsel VI: Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
(authentiek: en)
In its application to the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank), the Convention (including this Annex) shall operate subject to the following provisions:
1. The following; shall be substituted for section 4:
„Actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member of the Bank in which the Bank has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.”
2. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Bank solely from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.
3. The provisions of the Convention (including this Annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Bank or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Bank or any of its members, Governors, Executive Directors, Alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Bank or by any statute, law or regulation of any member of the Bank or any political subdivision of any such member, or otherwise.
(vertaling: nl)
Bij zijn toepassing op de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (hierna te noemen de Bank) zal het Verdrag (met inbegrip van dit Aanhangsel) van kracht zijn met inachtneming van het hieronder bepaalde:
1. Het volgende zal worden gesteld in de plaats van § 4:
„Tegen de Bank kan slechts een proces aanhangig worden gemaakt bij een hof dat rechtsmacht heeft in de gebieden van een lid van de Bank, waarin de Bank een kantoor heeft, een agent heeft benoemd met het doel de betekening of mededeling van een dagvaarding te aanvaarden, of effecten heeft uitgegeven of gegarandeerd. Er zullen echter geen processen aanhangig worden gemaakt door leden of personen die handelen voor of hun aanspraken ontlenen aan leden. De eigendommen en de activa van de Bank zullen, waar ook gelegen en door wie ook gehouden, vrijgesteld zijn van alle vormen van inbeslagname, beslaglegging of tenuitvoerlegging vóór het uitspreken van een eindvonnis tegen de Bank.”
2. § 32 van de standaardbepalingen zal slechts van toepassing zijn op geschillen voortvloeiende uit de interpretatie of toepassing van voorrechten en immuniteiten die door de Bank uitsluitend aan dit Verdrag werden ontleend en die niet begrepen zijn onder die waarop de Bank krachtens derzelver „Overeenkomstbepalingen” aanspraak kan maken of anderszins.
3. De bepalingen van het Verdrag (met inbegrip van dit Aanhangsel) wijzigen of veranderen niet, en maken evenmin noodzakelijk een wijziging of verandering van, de „Overeenkomstbepalingen” van de Bank; evenmin schenden of beperken zij enige van de rechten, immuniteiten, privileges of vrijstellingen toegekend aan de Bank of aan enige van haar leden, Bestuurders, leden van het College van Bewindvoerders, plaatsvervangers, ambtenaren of employees krachtens de „Overeenkomstbepalingen” van de Bank of krachtens enige verordening, wet of voorschrift van enig lid van de Bank of enige politieke onderafdeling van een zodanig lid, of anderszins.