Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanduidingenbesluit tabaksproducten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 15 september 1994, tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Tabakswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 22 november 1993, GVC/ADT 93.3650, mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 89/622/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 november 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van tabaksproducten (Pb EG L 359), alsmede op artikel 2, eerste lid, van de Tabakswet en artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 18 september 1991, no. 14443/04;
De Raad van State gehoord (advies van 28 maart 1994, nr. W13.93.0771);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 1994, GVC/ADT 944441, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Op alle verpakkingseenheden van tabaksproducten worden, met uitzondering van tabak voor oraal gebruik en andere niet voor roken bestemde tabaksproducten, de volgende waarschuwingen aangebracht:
a. één van de volgende algemene waarschuwingen:
Roken is dodelijk Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe
b. één van de volgende bijkomende waarschuwingen:
Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker
Roken veroorzaakt mond- en keelkanker
Roken beschadigt uw longen
Roken veroorzaakt hartaanvallen
Roken veroorzaakt beroertes en ernstige handicaps
Roken verstopt uw slagaderen
Roken vergroot de kans op blindheid
Roken beschadigt uw gebit en tandvlees
Roken kan uw ongeboren kind noodlottig worden
Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden
Kinderen van rokers gaan zelf vaak roken
Stop nu – blijf leven voor je naaste familie en vrienden:
www.stoppen-met-roken.nl
Roken vermindert de vruchtbaarheid
Roken vergroot de kans op impotentie
2.
Op alle verpakkingseenheden van niet voor roken bestemde tabaksproducten wordt de volgende waarschuwing aangebracht:
Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend
3.
Op alle sigarettenpakjes worden voorts vermeld:
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord nicotine, in tienden van een milligram per sigaret;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord teer, in milligrammen per sigaret;
c. het koolmonoxidegehalte, aangeduid met het woord koolmonoxide, in milligrammen per sigaret.
4.
Op alle verpakkingseenheden van shag worden voorts vermeld:
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord «nicotine», in tienden van een milligram per shagje van 750 milligram;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord «teer», in milligrammen per shagje van 750 milligram.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, bedoelde waarschuwingen wisselen elkaar op zodanige wijze af dat zij regelmatig voorkomen.
2.
De in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde waarschuwingen wisselen elkaar eveneens op zodanige wijze af dat zij regelmatig voorkomen.
3.
De in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, bedoelde waarschuwingen worden aangebracht op de voorkant van de verpakkingseenheid en op elke in de detailverkoop gebruikte buitenverpakking, behalve op cellofaanverpakkingen.
4.
De in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde waarschuwingen worden aangebracht op de achterkant van de verpakkingseenheid en op elke in de detailverkoop gebruikte buitenverpakking, behalve op cellofaanverpakkingen.
Artikel 3
Bij regeling van Onze Minister worden methoden van onderzoek aangewezen, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een sigaret of een shagje aan de in dit besluit gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide is voldaan.
1.
De waarschuwingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, en in artikel 1, tweede lid, beslaan minstens 30% van de buitenvoorkant van het betreffende oppervlak van de verpakkingseenheid waarop zij worden aangebracht.
2.
De waarschuwingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, beslaan minstens 40% van de buitenachterkant van het betreffende oppervlak van de verpakkingseenheid waarop zij worden aangebracht.
3.
Op verpakkingseenheden die bestemd zijn voor andere producten dan sigaretten en waarvan de buitenvoorkant groter is dan 75 cm 2 beslaan de in artikel 1, eerste en tweede lid, bedoelde waarschuwingen ten minste 22,5 cm 2 van de voorkant en van de achterkant.
4.
De vermeldingen, bedoeld in artikel 1, derde lid, worden in het Nederlands gedrukt op één zijkant van het sigarettenpakje en beslaan minstens 10% van het betreffende oppervlak.
5.
De vermeldingen, bedoeld in artikel 1, vierde lid, worden in het Nederlands gedrukt op dezelfde kant van de verpakkingseenheid als de in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde waarschuwingen en beslaan minstens 2½% van het betreffende oppervlak.
6.
De krachtens artikel 1 vereiste waarschuwingen en vermeldingen van de gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide worden aangebracht:
a. in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat, zonder aan leesbaarheid in te boeten;
b. in kleine letters, behalve de eerste letter van de boodschap;
c. gecentreerd op het voor de tekst bestemde oppervlak en evenwijdig met de bovenrand van het pakje;
d. voor andere dan de in artikel 1, tweede lid, bedoelde producten, omgeven door een ministens 3 mm en hoogstens 4 mm brede zwarte rand die geen belemmering vormt voor de leesbaarheid van de waarschuwingen of vermeldingen;
e. in het Nederlands.
7.
Bij regeling van Onze Minister kunnen omtrent de voorschriften, bedoeld in het vijfde en zesde lid, nadere technische specificaties worden gesteld.
8.
De in dit artikel voorgeschreven opschriften worden niet op de fiscale zegels van de verpakkingseenheden aangebracht. Zij zijn niet verwijderbaar of uitwisbaar en zijn in geen geval door andere aanduidingen of afbeeldingen bedekt of onderbroken, dan wel bij het openen van het pakje onduidelijk gemaakt of onderbroken. Bij andere tabaksproducten dan sigaretten mogen de teksten met behulp van stickers worden aangebracht, mits deze niet kunnen worden verwijderd.
9.
Ter wille van de identificatie en traceerbaarheid wordt het tabaksproduct op passende wijze gemerkt door vermelding van het partijnummer of een gelijkwaardige vermelding op de verpakkingseenheid, zodat plaats en tijd van productie kunnen worden vastgesteld.
Artikel 5
Dit besluit is tot 30 september 2002 niet van toepassing op tabaksproducten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.
1.
Verpakkingseenheden van sigaretten en shag die vóór 1 mei 2002 zijn vervaardigd en niet voldoen aan de in dit besluit gestelde eisen, mogen bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 mei 2003.
2.
Verpakkingseenheden van andere tabaksproducten dan sigaretten en shag die vóór 30 september 2002 zijn vervaardigd en niet voldoen aan de in dit besluit gestelde eisen, mogen bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 30 september 2004.
3.
Shag die vóór 1 mei 2002 is vervaardigd en niet voldoet aan de in dit besluit gestelde eisen, mag bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 mei 2003.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanduidingenbesluit tabaksproducten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 september 1994
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de elfde oktober 1994
De Minister van Justitie,