Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Definities
+ Paragraaf 2. : Verstrekking van gegevens door producent en koper
+ Paragraaf 3. : Vaststelling van de gebruikte melk bij rechtstreekse verkoop
+ Paragraaf 4. : Vaststelling van hoeveelheden melk en vet en van superheffing bij leveringen
+ Paragraaf 5. : Indiening van aanvragen en termijnen
+ Paragraaf 6. : Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Let op. Deze wet is vervallen op 10 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 9 januari 2009.

Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004

Verordening van het Productschap Zuivel van 16 juni 2004, houdende uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 (Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Het bestuur van het Productschap Zuivel;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Gelet op Verordening (EG) nr. l788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2003, L 270), Verordening (EG) 595/2004 van de Commissie houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.1788/2003 van de Raad (PbEU 2004, L 94), de artikelen 5, 9, 12, 16, 19, 20, 23 en 26 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 en de artikelen 95 en 96 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:

Paragraaf 1. : Definities

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze verordening worden de definities gehanteerd van artikel 1 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004. In aanvulling daarop wordt verstaan onder: Regeling superheffing en melkpremie 2004 Paragraaf 2
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
registratienummer : het door het productschap gehanteerde registratienummer van de producent;
regeling : de ;
superheffing : de in van de regeling bedoelde heffing;
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.

Paragraaf 2. : Verstrekking van gegevens door producent en koper

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in de artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening bedoelde opgaven worden volledig, naar waarheid en met inachtneming van de voorgeschreven onderscheidingen en aanwijzingen gedaan en worden gedateerd en ondertekend bij het productschap ingediend binnen de gestelde termijnen en met de voorgeschreven periodiciteit.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De koper doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave van de bij hem geregistreerde natuurlijke of rechtspersonen met een referentiehoeveelheid die in de heffingsperiode geen melk hebben geleverd, onder vermelding van naam, adres en registratienummer.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
1.
De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van producenten ontvangen melk vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave, op de door het productschap voorgeschreven wijze, van: -
het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;-
het gemiddelde vetgehalte van het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;-
het totaal van de toegedeelde kilogrammen melk en vet waarover de producenten beschikken;-
het totaal van de hoeveelheden melk, na correctie per producent, van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk op grond van de vergelijking van het geconstateerde gemiddelde vetgehalte met het voor de producent geldende representatieve vetgehalte;
en van de per producent geleverde hoeveelheden melk, onderscheiden naar:-
de feitelijk geleverde hoeveelheden melk, in totaal en per maand;-
de hoeveelheid vet van die melk, in totaal en per maand;-
de hoeveelheden melk, na correctie van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk op grond van de vergelijking van het geconstateerde gemiddelde vetgehalte met het voor de producent geldende representatieve vetgehalte;
onder vermelding van naam, adres, registratienummer van de producent.
2.
De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van anderen dan producenten ontvangen melk desgevraagd opgave aan het productschap van: -
de, per leverancier, aan de koper geleverde hoeveelheden melk, alsmede de hoeveelheid vet van die melk onder vermelding van naam en adres van de leverancier, en/of-
het totaal van de door anderen dan de producenten aan de koper geleverde hoeveelheden melk en de totale hoeveelheid vet van die melk.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De producent die in een heffingsperiode hoeveelheden melk en/of andere zuivelproducten rechtstreeks verkoopt of overdraagt doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode daarvan opgave aan het productschap, op een door het productschap voorgeschreven formulier.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.

Paragraaf 3. : Vaststelling van de gebruikte melk bij rechtstreekse verkoop

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
1.
Het melkequivalent van room en boter wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel a en b, van de commissieverordening.
2.
Voor de vaststelling van het melkequivalent van kaas wordt 1 kg kaas gelijkgesteld met 9,5 kg melk. Rekening houdend met het drogestofgehalte en het vetgehalte van de betrokken kaassoort kan een lagere factor dan 9,5 worden gehanteerd, indien de producent ten genoegen van het productschap aantoont dat voor de bereiding van die kaassoort een lagere hoeveelheid melk wordt gebruikt. Dit geldt niet, indien de kaas is bereid uit melk waaraan vet is onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing niet is meegeteld.
3.
Voor de vaststelling van het melkequivalent van andere zuivelproducten dan bedoeld in het eerste en tweede lid wordt: -
indien het yoghurt, pap, vla en andere vloeibare zuivelproducten betreft, de factor 1 gehanteerd;-
indien het kwark betreft, de factor 3 gehanteerd.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een lagere hoeveelheid vastgesteld.
5.
Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is toegevoegd, en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing niet is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een hogere hoeveelheid vastgesteld.

Paragraaf 4. : Vaststelling van hoeveelheden melk en vet en van superheffing bij leveringen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De koper stelt de in artikel 4 bedoelde hoeveelheden melk en vet vast overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, 25 november 2005, nr. 67), dan wel op grond van een andere methodiek welke naar het oordeel van de voorzitter voldoende waarborgen biedt voor een nauwkeurige vaststelling.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De koper zendt aan de producent die superheffing is verschuldigd, een nota waarop het bedrag is vermeld dat wordt ingehouden ingevolge artikel 16 van de regeling. Op de nota worden tevens de gegevens vermeld op basis waarvan het te innen bedrag is berekend.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.

Paragraaf 5. : Indiening van aanvragen en termijnen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in artikel 5, derde lid, van de regeling bedoelde melding wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 5, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 16 februari in de betrokken heffingsperiode.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 9a
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in artikel 6a, vijfde lid, van de regeling bedoelde datum is 1 december in de betrokken heffingsperiode.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
1.
De in artikel 9, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 9, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 15 januari in de betrokken heffingsperiode.
2.
Bij het in het eerste lid bedoelde formulier worden documenten gevoegd ten bewijze van de overdracht alsmede de overeenkomst met betrekking tot de overgang van de referentiehoeveelheid.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in artikel 12, derde lid juncto artikel 9, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 12
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in artikel 16, derde lid, van de regeling bedoelde opgave wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 16, derde lid, van de regeling bedoelde datum is 16 januari in de betrokken heffingsperiode.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 13
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het in artikel 19, eerste lid, van de regeling bedoelde verzoek wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 19, tweede lid, van de regeling bedoelde datum is 31 augustus in de betrokken heffingsperiode.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 14
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
1.
De in artikel 23, derde lid, van de regeling bedoelde verzoeken worden gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier.
2.
De in artikel 23, derde lid, van de regeling bedoelde datum is: -
voor permanente omzetting 1 januari in de betrokken heffingsperiode;-
voor tijdelijke omzetting 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
3.
De producent kan in de heffingsperiode maximaal 30.000 kg referentiehoeveelheid tijdelijk omzetten.

Paragraaf 6. : Slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 15
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Zuivelverordening 1994, Uitvoering regeling superheffing wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 16
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2004.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Artikel 17
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
Zoetermeer, 16 juni 2004
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 2, datum inwerkingtreding 10-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.
secretaris