Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2013.

Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor de geitenmelksector het jaar 2005 (Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het lnstellingsbesluit Productschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
melk : in Nederland gewonnen melk van geiten;
melkgeitenhouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;
ontvanger van melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.
Artikel 2
Melkgeitenhouders zijn aan het productschap over de door hen aan een ontvanger van melk afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,01 per 100 kg melk.
1.
Ontvangers van melk zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk
a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald;
b. slechts een heffing van € 0,01 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 2 bedoelde heffing is betaald.
Artikel 4
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de door hen gewonnen en tot melkproducten verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005.
Ermelo, 10 november 2004
voorzitter
secretaris