Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 8 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 7 februari 2014.

Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 september 2005 houdende regels omtrent de vaststelling van het ureumgehalte van boerderijmelk (Zuivelverordening 2005, Vaststelling ureumgehalte van boerderijmelk)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 97 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de artikelen 73, 74 en 128 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt de terminologie gebezigd van de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk .
1.
De ontvanger van boerderijmelk draagt er zorg voor dat van elk monster boerderijmelk het ureumgehalte wordt vastgesteld door een melkcontrolestation als bedoeld in artikel 12 van Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk.
2.
Voor de vaststelling van het ureumgehalte geldt de methode volgens NEN-ISO 14637:2004 als referentiemethode.
3.
De ontvanger van boerderijmelk berekent per kalenderjaar per melkveehouder het gewogen gemiddelde ureumgehalte van de leveranties van boerderijmelk op basis van de in het eerste lid genoemde vaststellingen en levert de betrokken gegevens aan het productschap vóór 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 4
Het productschap stelt per kalenderjaar per melkveehouder het gewogen gemiddelde ureumgehalte vast op basis van de in het tweede lid genoemde berekening. De betrokken gegevens worden vóór 1 maart aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kenbaar gemaakt.
Artikel 5
Het ureumgehalte als bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt uitgedrukt in milligrammen ureum per 100 gram melk, waarbij de verkregen waarden worden afgerond op hele getallen.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2005, Bepaling ureumgehalte van boerderijmelk.
Zoetermeer, 21 september 2005
voorzitter
secretaris