Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Zuivelverordening 2001, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2006.

Zuivelverordening 2001, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 november 2001, houdende regels terzake van het gebruik van verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen (Zuivelverordening 1998, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 93 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1, eerste lid onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet
a. productschap : Productschap Zuivel;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in ;
f. verdeelapparatuur : mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt;
g. lidstaat : staat, niet zijnde Nederland, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Unie.
1.
Het is de ondernemer verboden bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond, gebruik te maken of te laten maken van verdeelapparatuur.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:
a. Verdeelapparatuur die is goedgekeurd door een gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 3 en waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen;
b. Verdeelapparatuur, in gebruik door een ondernemer in een lidstaat, die in die lidstaat is gekeurd en die blijkens het terzake van deze keuring afgegeven schriftelijk bewijs voldoet aan de eisen die die lidstaat stelt aan verdeelapparatuur;
c. Verdeelapparatuur die niet ouder is dan twee jaar, te bewijzen aan de hand van de factuur.
1.
Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a bedoelde gecertificeerde instantie, verdeelapparatuur keuren op de eisen gesteld aan verdeelapparatuur, zoals opgenomen in bijlage 1 ;
2.
Het keuringsbewijs wordt door de gecertificeerde instantie namens het Productschap aan de ordernemer afgegeven;
3.
De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is twee jaren na datum van afgifte daarvan.
1.
Het bestuur kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, bij besluit, het gestelde in bijlage 1 te wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Een besluit als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt een tuchtrechtelijke maatregel gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregel is een geldboete van ten hoogste € 4.500.
3.
Voor deze verordening is het bevoegde tuchtgerecht het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw.
Artikel 8
De Zuivelverordening 1998, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen wordt ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2001, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen.
Amersfoort, 21 november 2001
voorzitter
secretaris