Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Ziekengeldreglement 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De uitbetaling van ziekengeld en Wazo-uitkering
+ Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de werkgever
+ Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de verzekerde
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.

Ziekengeldreglement 2004

Ziekengeldreglement 2004
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet en de werkgever in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
c. verzekerde: de werknemer in de zin van de Ziektewet , en de werknemer en de gelijkgestelde in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
d. Wazo-uitkering: uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg, als bedoeld in de artikelen 3:7, 3:8 en 3:9 van de Wet arbeid en zorg;
e. ongeschiktheid: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet.
1.
UWV betaalt het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de verzekerde. Indien de werkgever van de verzekerde eigenrisicodrager is in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt UWV het ziekengeld aan de werkgever.
2.
Indien dit door UWV met de werkgever is overeengekomen betaalt UWV het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de werkgever van de verzekerde ter doorbetaling aan de verzekerde. Verzet de verzekerde zich tegen deze betalingswijze, dan wordt het ziekengeld en de Wazo-uitkering uitbetaald aan de verzekerde.
1.
Ingeval over een tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de werkgever is betaald en, nadat is vastgesteld dat de werkgever het ziekengeld of de Wazo-uitkering niet aan de verzekerde betaalt, over hetzelfde tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de verzekerde wordt betaald, geldt de betaling aan de werkgever als onverschuldigd.
2.
De werkgever betaalt het aan hem onverschuldigd betaalde bedrag terug binnen een door UWV te stellen termijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin kan UWV het onverschuldigd betaalde bedrag verrekenen met door hem aan de werkgever verschuldigde bedragen.
1.
De werkgever meldt de ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld onder opgave van de eerste werkdag waarop de verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid door middel van een door UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
2.
De werkgever stuurt de aanvraag van Wazo-uitkering van de verzekerde onder opgave van de dag waarop die uitkering moet ingaan aan UWV door middel van een door UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en mede ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
3.
Indien de verzekerde aansluitend aan de Wazo-uitkering ongeschikt of nog ongeschikt is als gevolg van de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, meldt de werkgever dit op de wijze, bedoeld in het eerste lid.
4.
De werkgever verstrekt bij of na de melding de door UWV verlangde gegevens.
1.
De werkgever meldt aan UWV door middel van een door UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier mede namens de verzekerde de gedeeltelijke werkhervatting van een verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
2.
De melding vindt uiterlijk plaats op de dag volgend op die van de hervatting.
3.
De werkgever verstrekt bij of na de melding de door UWV verlangde gegevens.
Artikel 6. Aangifte van ongeschiktheid van werknemer met recht op loon zonder aanspraak op uitbetaling van ziekengeld
De werkgever doet bij UWV aangifte van ongeschiktheid van de werknemer die bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid recht heeft op loon terwijl geen aanspraak bestaat op uitbetaling van ziekengeld, door middel van een door UWV verstrekt formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
Artikel 7. Hersteldmelding
De werkgever doet de hersteldmelding van zijn werknemer door middel van een door UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier.
De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
1.
De verzekerde die geen werkgever heeft meldt zijn ongeschiktheid aan UWV. Desgevraagd verstrekt hij op een door UWV verstrekt formulier de door UWV verlangde gegevens.
2.
Ingeval de verzekerde die geen werkgever heeft, na een melding van ongeschiktheid, geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij de eerste dag van die geschiktheid uiterlijk op de tweede dag van die geschiktheid aan UWV.
1.
De verzekerde die aanspraak heeft op ziekengeld en die tevens loon, inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking of ouderdomspensioen ontvangt, deelt dit schriftelijk mee aan UWV. De vorige zin is niet van toepassing voorzover het loon betreft, ontvangen van de eigen werkgever van de verzekerde, waarover UWV al op grond van artikel 5 is ingelicht.
2.
De mededeling bevat een opgave van het bedrag van het loon, de inkomsten of het ouderdomspensioen alsmede de dagen waarop dat loon, die inkomsten of dat pensioen betrekking heeft.
Artikel 10. Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit Ziekengeldreglement niet voorziet, beslist de Raad van bestuur.
Artikel 11. Intrekking
Het besluit Ziekengeldreglement 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Ziekengeldreglement 2004.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 6 december 2004
voorzitter Raad van bestuur UWV