Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2 (vaststellen termijn voor het indienen van aanvragen en vervaldatum)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.

Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2 (vaststellen termijn voor het indienen van aanvragen en vervaldatum)

Besluit van het bestuur van het Mondriaan Fonds van 26 juni 2012 tot wijziging van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 in verband met het vaststellen van een termijn voor het indienen van aanvragen en van een vervaldatum
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2012;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Regeling Stimuleringssubsidies 2.]
1.
De navolgende artikelen van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 zijn niet van toepassing op aanvragen die worden ingediend tussen het moment van inwerkingtreding van dit besluit en 1 oktober 2012, voor zover die bepalingen niet aan een aanspraak subsidie in de weg zouden hebben gestaan, indien die aanvragen tussen 30 september 2012 en 1 januari 2013 zouden zijn ingediend op grond van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 zoals die luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit:
a. voor wat betreft een basisstipendium: artikel 13, derde en vierde lid, en artikel 31, vijfde lid;
b. voor wat betreft een startstipendium of publicatiesubsidie: artikel 31, vierde lid;
c. voor wat betreft een bijdrage werkbudget: artikel 19, vierde lid, 20, vierde en vijfde lid, en artikel 31, vierde lid.
2.
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van artikel 40, vijfde lid, van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 ten aanzien van aanvragen voor een bijdrage werkbudget die tussen 30 september 2012 en 1 januari 2013 worden ingediend.
3.
Het derde lid wordt in ieder geval niet toegepast ten aanzien van aanvragen die betrekking hebben op de uitvoering van een artistiek werkplan dat:
a. reeds vóór 1 oktober is geïnitieerd;
b. niet vóór 1 maart 2013 en op voorspraak of in opdracht van een partner met een belangwekkende culturele uitstraling zal plaatsvinden;
c. naar het oordeel van het bestuur niet van uitzonderlijke artistieke kwaliteit is.
1.
Voor zover er ter zake van de subsidieverstrekking op grond van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 na het moment, bedoeld in artikel 42 van die regeling nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van, bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de Regeling Stimuleringssubsidies 2 zoals die luidt onmiddellijk voorafgaand aan het moment, bedoeld in artikel 42 van die regeling.
2.
Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, of op grond of in het kader van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 , zoals die luidt onmiddellijk voorafgaand aan het moment, bedoeld in artikel 42 van die regeling, blijven in stand.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,