Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel III. Publicatie
Artikel IV. Inwerkingtreding
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Kaderbesluit CCMS 2006

Besluit van 11 september 2006 houdende de wijziging van het Kaderbesluit CCMS (Erkenning tot opleider en opleidingsinrichting)
Het Centraal College Medische Specialismen,
Gelet op artikel 14, tweede lid, onder c van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 12, eerste lid, van de Regeling specialisten geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
Gezien het advies van het Federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Orde van Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra en de Medisch Specialisten Registratie Commissie;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Kaderbesluit CCMS.]
1.
De eisen en verplichtingen voor opleiders en opleidingsinrichtingen voortvloeiende uit dit besluit zijn verbindend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
2.
In afwijking van het eerste lid worden ten aanzien van aanvragen voor erkenning ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit de bepalingen omtrent erkenning toegepast die golden ten tijde van de aanvraag.
3.
Eisen en verplichtingen te stellen aan de opleider en de opleidingsinrichting aan wie een erkenning is verleend vóór de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn verbindend vanaf de eerstvolgende datum waarop de erkenning als opleider en opleidingsinrichting opnieuw wordt verleend. Tot die datum blijven de bepalingen omtrent erkenning van toepassing die golden op het moment dat de oorspronkelijke erkenning werd verleend.
1.
Dit besluit wordt gelijktijdig met het besluit van de Minister, inhoudende de goedkeuring van dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant.
2.
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van dit besluit.
Artikel IV. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop dit met het besluit van de Minister, inhoudende de goedkeuring van dit besluit, bekend is gemaakt.
Utrecht,
25 september 2006.
voorzitter CCMS
secretaris colleges.