Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 17 mei 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 17 mei 2006

Wijziging van de beleidsregels van de centrale organisatie werk en inkomen inzake de uitvoering van de wet arbeid vreemdelingen
De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Overwegende dat paragraaf 19a van de Uitvoeringsregels Wav de mogelijkheid biedt dat de Centrale organisatie werk en inkomen bepaalde categorieën beroepsgroepen of sectoren vrij stelt van de toetsing aan prioriteitgenietend aanbod en de eis van de verplichte vacaturemelding zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid onder a en b, van de Wav, gedurende maximaal drie maanden;
Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel I
Onder verwijzing naar paragraaf 19a van de Uitvoeringsregels Wav behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav en onderdeel 14 van het Besluit tot vaststelling van de beleidsregels van de Centrale organisatie werk en inkomen inzake de uitvoering van de Wav (Stcrt. 2002, 19, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2006, 29), wordt ten aanzien van aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning voor vreemdelingen uit Slovenië, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Slowakije, Litouwen, Polen, gedurende een periode van drie maanden, met ingang van 1 mei 2006, bij de behandeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning voor de volgende categorieën van functies de verplichte toetsing aan artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wav achterwege gelaten:
Matroos, volmatroos en stuurman in de binnenvaart
Artikel II
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 mei 2006.
Amsterdam, 2 mei 2006
Centrale organisatie werk en inkomen , de
voorzitter van de Raad van Bestuur