Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Wijziging beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijziging beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Wijziging beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Overwegende dat Paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav de mogelijkheid biedt dat de Raad van bestuur voor bepaalde categorieën functies besluit dat de verplichte vacaturemelding als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wav, gedurende een termijn van maximaal zes maanden achterwege blijft, indien zij van oordeel is dat prioriteitgenietend aanbod niet bij de centra voor werk en inkomen als werkzoekend is geregistreerd, noch op korte termijn geregistreerd zal worden;
Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Onder verwijzing naar paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2000, 210) en paragraaf 3 van het Besluit tot vaststelling van de beleidsregels van de Centrale organisatie werk en inkomen inzake de uitvoering van de Wav (Stcrt. 2002, 19), wordt gedurende een periode van zes maanden, met ingang van 1 januari 2005, bij de behandeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning voor de volgende categorieën van functies de weigeringsgrond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet arbeid vreemdelingen achterwege gelaten:
a. hogere leidinggevende en specialistische functies met een brutosalaris van tenminste € 3.900 per maand;
b. coaches sport;
c. sporters;
d. circusartiesten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Amsterdam, 11 januari 2005
voorzitter Raad van Bestuur