Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen 1999
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 26 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 25 augustus 2007.

Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen 1999

Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 11 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999,
op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Ondernemers, die een legpluimveebedrijf uitoefenen als bedoeld in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 en minder dan 250 leghennen in het desbetreffende bedrijf houden, zijn vrijgesteld van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden.
a. Voordat een koppel leghennen wordt geruimd dient ten minste 0,5 % van dat koppel te worden bemonsterd door middel van bloedmonsters, met een minimum van 24 leghennen en een maximum van 60 leghennen. De monsters worden genomen door een door de Voorzitter erkende instantie, een veterinair of paraveterinair.
b. De monsters dienen te worden onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella typhimurium en vindt plaats maximaal zes weken voor de ruimingsdatum. Het onderzoek dient door een door de Voorzitter erkend laboratorium te worden gedaan.
c. De informatie die verkregen is uit het onderzoek van de monsters, bedoeld in onderdeel a, dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden doorgegeven aan het Productschap.
Indien de analyseresultaten van het onderzoek door het betreffende erkende laboratorium rechtstreeks aan het Productschap wordt doorgegeven heeft de ondernemer voldaan aan de in de vorige zin bedoelde verplichting om de informatie door te geven aan het Productschap.
d. De ondernemer dient na vaststelling van een besmetting met Salmonella enteritidis en/of Salmonella typhimurium bij een koppel leghennen, onmiddellijk na het ontruimen van de stal waarin hij dat koppel heeft gehouden, de betreffende stal te reinigen en te laten ontsmetten door een professioneel ontsmettingsbedrijf.
e. De door de leghennen geproduceerde consumptie-eieren worden niet afgeleverd aan een derde, tenzij de eieren aan huis worden verkocht voor directe consumptie.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen 1999".
2.
Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 .
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris