Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Voorschriftenverordening registerloodsen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1
Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het loodsen
Artikel 2
Artikel 3
Hoofdstuk III. 3 Registratie van dienstverlening
Artikel 4
Hoofdstuk IV. Voorschriften betreffende de communicatie
Artikel 5
Artikel 6
Hoofdstuk V. Overige bepalingen
Artikel 7
Artikel 8
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Voorschriftenverordening registerloodsen

Voorschriftenverordening registerloodsen
De ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie:
Gelet op de artikelen 15, eerste lid, 16 van de Loodsenwet en artikel 2.5, eerste lid, van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren;
Besluit:
De Voorschriftenverordening wordt als volgt vastgesteld:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. loodsreis: de functie-uitoefening bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Loodsenwet, door een registerloods;
b. organisatie: de krachtens artikel 15a, tweede lid, of indien het de inning van het loodsgeld en de loodsvergoedingen krachtens het Scheldereglement betreft, artikel 15b, eerste lid Scheepvaartverkeerswet aangewezen organisatie;
c. besluit: het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren ;
d. loodsen op afstand: de functie-uitoefening, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Loodsenwet.
1.
De registerloods loodst een schip totdat de loodsreis of het loodsen op afstand is beëindigd.
2.
Het loodsen op afstand, met uitzondering van onderdeel b, of de loodsreis is beëindigd wanneer:
a. het schip de plaats heeft bereikt waar de registerloods het naar toe moet loodsen;
b. het schip langer dan zes uren de reis onderbreekt, tenzij de bevoegde autoriteit mededeelt dat het aan boord blijven van de registerloods noodzakelijk is; of
c. de registerloods door een andere registerloods is afgelost met inachtneming van artikel 3.
1.
De registerloods, die door een andere loods zal worden afgelost, handelt zodanig, dat de loodswisseling veilig kan geschieden en het schip zo min mogelijk vertraging ondervindt.
2.
De loodsaflossing heeft plaatsgevonden, zodra de aflossende loods het loodsen van het betreffende schip op de brug van het schip of, bij het loodsen op afstand, op de daarvoor aangewezen plaats heeft overgenomen.
1.
De registerloods verricht alle noodzakelijke administratieve handelingen waaruit blijkt dat de loodsreis of het loodsen op afstand is uitgevoerd en autoriseert deze handelingen.
2.
In het geval van een vergeefse reis naar een schip, waarvoor de registerloods was besteld, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
De registerloods draagt er tijdens zijn loodsreis zorg voor dat hij op doelmatige wijze in staat is de nautische communicatie te voeren, waartoe een goede beroepsuitoefening noopt.
Artikel 6
De registerloods die precisienavigatie in de Euro-, Maas- en IJgeul verricht, is voorzien van zodanige navigatieapparatuur dat de navigatie op betrouwbare en nauwkeurige wijze, zowel zelfstandig als in interactie met de daarvoor bestemde walinrichtingen, kan plaatsvinden. De registerloods gebruikt deze apparatuur zodra een goede beroepsuitoefening daartoe aanleiding geeft.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag dat artikel IX van de Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s (wijziging van de Loodsenwet ) en het besluit in werking treden.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Voorschriftenverordening registerloodsen.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie op 17 december 2013 te Rotterdam.