Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2016.

Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014

Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan de leden van de Kamer Koophandel en de manager DOP inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein (Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014)
De Kamer van Koophandel,
Gelet op artikel 2 van de Volmacht en machtiging Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemingsplein;
Artikel 1
In deze volmacht en machtiging wordt verstaan onder:
a. leden van de Kamer van Koophandel: de voorzitter en de overige leden van de Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 6 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
b. manager DOP: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel belast met de leiding van het bureau digitaal ondernemersplein;
c. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
1.
Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, voor zover er niet gewacht kan worden op een besluit van de Kamer van Koophandel en met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan de leden van de Kamer van Koophandel wordt voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit de door de Kamer van Koophandel genomen besluiten.
Artikel 3
Aan de manager DOP wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.
Artikel 4
Het krachtens volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 6
Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2014.
Deze volmacht en machtiging wordt in de Staatscourant geplaatst.
Utrecht, 13 januari 2014
Voorzitter Kamer van Koophandel.
Lid Kamer van Koophandel.
Lid Kamer van Koophandel.