Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2014
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
A. Algemeen deel
1. Begrippen
2. Werkingssfeer
3. Algemene verstrekkingsvoorwaarden
4. Aanvullende voorwaarden voor online – verbindingen
5. Toezicht
6. Aansprakelijkheid
7. Intellectuele eigendom
8. Toepasselijk recht
B. Overheidsorganen
9. Aanvullende voorwaarden
10. Terugmelding
C. Informatieproviders en overige belanghebbenden niet zijnde overheidsorganen
11.
12. Tarief
13. Voorwaarden bij verstrekking van gevoelige gegevens
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2014

Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2014
De Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) is op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en het Kentekenreglement verantwoordelijk voor het beheer van het kentekenregister als basisregistratie (hierna: register).
Verstrekkingen van gegevens uit het register vinden plaats conform de doeleinden en voorwaarden genoemd in de wet- en regelgeving en de aanvullende voorwaarden van de RDW.
Iedere aanvrager of ontvanger van gegevens uit het register conformeert zich aan deze voorwaarden.
A. Algemeen deel
Van toepassing op alle categorieën van ontvangers
1. Begrippen
RDW Dienst Wegverkeer
KR Kentekenreglement
KvK Kamer van Koophandel
Minister Minister van Infrastructuur en Milieu
WVW Wegenverkeerswet 1994
Aanvrager:
De persoon of instantie die de RDW verzoekt om informatie en/of gegevens uit het register beschikbaar te stellen.
Beroepsbeoefenaren ( art. 9 lid 1, sub a KR):
Door de Minister als zodanig aangewezen (groepen van) personen of instanties voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de aangewezen doelen.
Betrokkene:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een kentekenbewijs is afgegeven.
Gevoelig gegeven ( art. 7 lid 2 KR):
Gegeven dat of een combinatie van gegevens die gevoelig is, wordt onderscheiden in de volgende categorieën:
1. gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
2. gegevens waarvan de verstrekking een nadelig effect kan hebben op de concurrentiepositie van een onderneming;
3. gegevens waarvan de verstrekking het risico op handelen in strijd met een wettelijk voorschrift met zich mee brengt;
Niet gevoelig gegeven ( art. 7 lid 3 KR):
Alle gegevens die niet als gevoelig zijn aangewezen.
Ontvanger:
De persoon of instantie waaraan door de RDW gegevens uit het register beschikbaar worden gesteld of worden verstrekt.
Overheidsorgaan ( art. 41a WVW):
Onder overheidsorgaan wordt, voor de verstrekking van gegevens uit het register van de RDW, verstaan:
1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld en een publiekrechtelijke taak uitvoert;
2. een door de minster aangewezen persoon of instantie, die een publiekrechtelijke taak uitoefent, voor zover dit met het oog op hun publieke- taakuitoefening naar het oordeel van de minster noodzakelijk is.
Informatieprovider van gevoelige gegevens ( art. 9 lid 1, sub b KR), hierna: informatieprovider:
Door de Minister aangewezen organisatie die gevoelige gegevens mag ontvangen voor aangewezen doeleinden;
Overige belanghebbenden:
Alle andere aanvragers dan hiervoor genoemd.
2. Werkingssfeer
Deze bepalingen zijn van toepassing op de aanvragers en ontvangers van gegevens uit het register.
De bepalingen zijn aanvullend op en ter uitwerking van de regels voor de aanvraag en het gebruik van gegevens in de WVW , het KR , de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 en de aanwijzingsbeschikkingen van de Minister.
3. Algemene verstrekkingsvoorwaarden
Ongeacht de wijze van levering behoudt de RDW zich het recht voor om:
a. de identiteit van de aanvrager vast te stellen door overlegging van de door de RDW vast te stellen bescheiden;
b. deze voorwaarden aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving.
c. aansluitkosten, waaronder ook ontwikkelkosten van software en quick services, bij offerte in rekening te brengen.
4. Aanvullende voorwaarden voor online – verbindingen
Bij digitale verstrekkingen uit het register gelden de volgende voorwaarden:
a. De beveiligingsmiddelen (gebruikerscodes, certificaten ed.) en/of bijbehorende pincode, wachtwoorden dan wel klantnummers die online toegang geven tot het kentekenregister van de RDW, worden toegezonden aan geautoriseerde personen en dienen adequaat te worden beschermd door de ontvanger. Ze mogen door de ontvanger nimmer ter beschikking worden gesteld aan onbevoegde personen.
b. De ontvanger treft maatregelen die waarborgen dat de gegevens uit het kentekenregister van de RDW voor onbevoegden niet benaderbaar zijn via eventuele gerealiseerde of nog te realiseren verbindingen (zoals o.a. netwerkkoppelingen).
c. De ontvanger dient bij (vermeend) misbruik of compromittering van beveiligingsmiddelen (wachtwoorden, certificaten en/of bijbehorende pincodes e.d.) die toegang geven tot het kentekenregister alle mogelijke maatregelen te nemen deze beveiligingsmiddelen buiten bedrijf te stellen (blokkeren/intrekken) en de RDW hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
d. De RDW bepaalt de technische specificaties. De technische invulling daarvan wordt in overleg vastgesteld.
e. Ter beveiliging van digitale gegevensstromen naar externe relaties hanteert de RDW digitale cliëntcertificaten en digitale servicecertificaten. Hierbij zijn de aanvullende eisen vermeld in de bijlage van toepassing.
5. Toezicht
De RDW houdt middels daartoe aangewezen personen zelfstandig en actief toezicht op het gebruik van gevoelige gegevens uit het register en op de naleving van de in artikel 2 genoemde wet- en regelgeving en deze verstrekkingsvoorwaarden.
De ontvanger is ingevolge de WVW gehouden medewerking te verlenen aan dit toezicht en het opsporen door de RDW van onjuist handelen.
De RDW kan met het oog op een correct gebruik van de gevoelige gegevens onder meer inzage in documenten, en overlegging van verklaringen van de ontvanger verlangen.
Bij gebruik van de verstrekte gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en/of het niet nakomen van deze en op andere wijze gestelde voorwaarden of ernstig vermoeden daarvan, kan de RDW verdere verstrekking van gegevens uit het kentekenregister voor bepaalde of onbepaalde tijd achterwege laten.
Op grond van artikel 5 Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 kan een tarief ter zake van de kosten van toezicht en de kosten van inspectie van toepassing zijn.
Binnen de categorie overheidsorganen wordt alleen toezicht gehouden op de door de Minister aangewezen personen of instanties die een publiekrechtelijke taak uitoefenen.
Binnen de categorieën informatieproviders en overige belanghebbenden, niet zijnde overheidsorganen, kan de RDW met het oog op correct gebruik van de gevoelige gegevens een jaarlijkse accountants- of EDP- verklaring verlangen.
6. Aansprakelijkheid
De aanvrager en/of ontvanger van de gegevens uit het kentekenregister is aansprakelijk voor alle hem toe te rekenen handelingen die in strijd zijn met doel en strekking van deze voorwaarden.
7. Intellectuele eigendom
De RDW is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zijn eigen ontwikkelde en ontworpen producten en software. Inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten is niet toegestaan.
8. Toepasselijk recht
Op de op basis van de in artikel 2 genoemde wet- en regelgeving en deze voorwaarden tot stand gekomen verstrekkingen is het Nederlandse recht onverminderd van toepassing.
B. Overheidsorganen
Specifiek geldend voor overheidsorganen
9. Aanvullende voorwaarden
Voor overheidsorganen zijn naast de voorwaarden genoemd in onderdeel a tevens de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Overheidsorganen zijn gehouden tot een zorgvuldig gebruik van de aan hen door de RDW verstrekte gevoelige gegevens ten behoeve van een goede vervulling van de publiekrechtelijke taak en dienen erop toe te zien dat het belang en/of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens , niet onevenredig wordt geschonden;
b. Ieder ander gebruik van de verstrekte gevoelige gegevens anders dan ten behoeve van vervulling van de publiekrechtelijke taak is niet toegestaan;
10. Terugmelding
Op grond van artikel 43c WVW zijn overheidsorganen gehouden om bij gerede twijfel over de juistheid van een in het kentekenregister opgenomen authentiek gegeven, hiervan een melding te doen aan de Dienst Wegverkeer, onder opgave van redenen.
Voor meer informatie: www.rdw.nl zoekterm ‘terugmelden’.
11.
Naast de verstrekkingsvoorwaarden genoemd in onderdeel A kunnen voor bepaalde (groepen van) belanghebbenden specifieke voorwaarden van toepassing zijn.
Deze specifieke verstrekkingsvoorwaarden zijn bij de betreffende individuele ontvangers bekend.
De informatieproviders voldoen tevens aan de op hen van toepassing zijnde ‘Eisen en voorwaarden voor providers’ van de RDW.
12. Tarief
Ongeacht de wijze van levering geldt dat verstrekking van gegevens plaatsvindt tegen betaling van het verschuldigde tarief dat door de RDW is vastgesteld, waarbij de door de RDW vastgestelde aantallen verstrekkingen bepalend zijn.
13. Voorwaarden bij verstrekking van gevoelige gegevens
In de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 zijn in artikel 4 onder meer de volgende voorwaarden voor verstrekking en regels van gebruik van gevoelige gegevens van toepassing verklaard:
a. De verkregen gegevens worden uitsluitend binnen de eigen organisatie van de ontvanger verwerkt en derhalve niet verder doorgeleverd, tenzij van de RDW schriftelijk toestemming is ontvangen voor doorlevering, dan wel dat er een aantoonbare wettelijke verplichting tot doorlevering bestaat.
b. De door de RDW verstrekte gegevens worden door de ontvanger uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor verstrekking plaatsvindt.
c. De verstrekte gegevens moeten worden vernietigd als deze het doel niet meer dienen waarvoor zij zijn verstrekt, behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van de RDW.
d. De gegevens uit de registers van de RDW kunnen alleen worden verkregen/opgevraagd door personen, die hiervoor expliciet zijn geautoriseerd door de daartoe (hoogst verantwoordelijke) bevoegde persoon binnen de organisatie van de ontvanger. De organisatie wordt door de RDW verantwoordelijk gehouden voor het toezicht op verleende autorisaties en het gebruik van de autorisaties of de gegevens.
De directie van de RDW
De Algemeen Directeur