Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verboden
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003

Verordening van het Productschap Wijn van 4 juni 2003, houdende regels ter zake van aflevering Franse landwijn (Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003)
Het bestuur van het Productschap Wijn:
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, alsmede op de artikelen 2, 4, 12 en 13 van de instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: wet op de accijns Verordening (EG) nr 1493/99
a. productschap : Productschap Wijn;
b. voorzitter : voorzitter van het productschap;
c. ondernemer : de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die wijn invoert dan wel uitslaat in de zin van de ;
d. A.I.D. : de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
e. Franse landwijn nieuwe oogst : een tafelwijn, als bedoeld in artikel 1 van , van oorsprong uit Frankrijk en die recht heeft op een vermelding van een geografische benaming;
f. oogstjaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig jaar en eindigt op 31 augustus daarop volgend.
Artikel 2
Het is de ondernemer verboden Franse landwijn nieuwe oogst vóór de derde donderdag van oktober van het oogstjaar:
a. af te leveren of te doen afleveren aan anderen dan aan ondernemers in Nederland die de handel in wijn uitoefenen, en/of
b. voorhanden te hebben in voor particulieren toegankelijke ruimten.
Artikel 3
Het is de ondernemer verboden Franse landwijn nieuwe oogst in bezit te hebben vóór de maandag, voorafgaand aan de derde donderdag van oktober van het oogstjaar.
Artikel 4
Het is de ondernemer, die Franse landwijn nieuwe oogst in bezit heeft in de periode, welke loopt van de maandag voorafgaand aan de derde donderdag van oktober tot deze derde donderdag, toegestaan deze te bottelen of te doen bottelen, mits
a. de AID daarvan tenminste 48 uur van te voren in kennis wordt gesteld;
b. de verpakking wordt voorzien van de mededeling "niet ten verkoop aanbieden aan de consument voor de derde donderdag in oktober";
c. op het etiket wordt vermeld: "primeur" of "nouveau" alsmede het oogstjaar.
Artikel 5
De bij deze verordening gestelde regels zijn mede verbindend voor derden voor zover zij handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter kan bij besluit namens het bestuur de data genoemd in deze verordening wijzigen, indien de Franse wetgeving hiertoe aanleiding geeft.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
De in artikel 7 bedoelde geldboete is van toepassing tot het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken nr. 27025, tot wet wordt verheven en inwerking treedt.
Artikel 9
De Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 1993 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003.
Den Haag, 4 juni 2003
voorzitter
secretaris