Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verboden
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003

Verordening van het Productschap Wijn van 4 juni 2003, houdende regels ter zake van aflevering Franse AOC-wijn (Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003)
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, alsmede op de artikelen 2, 4, 12 en 13 van de lnstellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
1.
Deze verordening verstaat onder:
2.
Onder Franse AOC-wijn nieuwe oogst wordt verstaan een v.q.p.r.d.-wijn als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1493/99 die:
a. een vluchtig zuurgehalte heeft dat geringer is dan 0,60 gram per liter, uitgedrukt in zwavelzuur resp. 12,25 milli-equivalenten per liter en
b. recht heeft op een van de volgende gecontroleerde benamingen van oorsprong:
1. rode wijn: "Beaujolais", "Beaujolais supérieur”, "Beaujolais", gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Beaujolais-Villages". "Cotes du Rhone" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", Cotes du Ventoux”, "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N), "Anjou" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N), "Gaillac" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N) "Coteaux du Lyonnais", "Cotes du Roussillon"; deze wijnen mogen niet meer dan 2 gram restsuiker per liter bevatten;
2. rosewijn: "Beaujolais", "Beaujolais supérieur”, "Beaujolais", gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Beaujolais-Villages", "Mcon", “Cotes du Rhone", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", Totes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur”, Coteaux du Lyonnais". "Cotes du Roussillon".
3. witte wijn: "Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Macon", “Macon superieur", Macon" gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Macon-Villages", "Coteaux du Tricastin", Cotes du Ventoux", “Muscadet”, “Gaillac” (slechts in geëtiketteerde flessen) "Coteaux du Lyonnais", "Cotes du Roussillon"en
c. ten verkoop pleegt te worden aangeboden in de eerste helft van het oogstjaar, waarin de druiven waaruit de wijn is bereid, zijn geoogst.
Artikel 2
Het is de ondernemer verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst voor de derde donderdag van november van het oogstjaar:
a. af te leveren of te doen afleveren aan anderen dan aan ondernemers in Nederland die de handel in wijn uitoefenen, en/of
b. voorhanden te hebben in voor particulieren toegankelijke ruimten.
Artikel 3
Het is de ondernemer verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst in glazen flessen in bezit te hebben voor 22.00 uur van de vrijdag, voorafgaand aan de derde donderdag van november van het oogstjaar.
1.
Het is verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst op fust in bezit te hebben voor 31 oktober van het oogstjaar.
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 is het de ondernemer, die Franse AOC-wijn nieuwe oogst op fust in bezit heeft in de periode gelegen tussen 31 oktober en de derde donderdag van november van het oogstjaar, toegestaan deze te bottelen of te doen bottelen, mits
a. de A.I.D. daarvan tenminste 48 uur van te voren in kennis wordt gesteld;
b. de verpakking wordt voorzien van de mededeling " niet ten verkoop aanbieden aan de consument voor de derde donderdag in november";
c. op het etiket wordt vermeld: "primeur" of "nieuw" alsmede het oogstjaar.
Artikel 5
De bij deze verordening gestelde regels zijn mede verbindend voor derden voor zover zij handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter kan bij besluit namens het bestuur de data genoemd in deze verordening wijzigen, indien de Franse wetgeving hiertoe aanleiding geeft.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,- per overtreding.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
De in artikel 7 bedoelde geldboete is van toepassing tot het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken nr. 27025, tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 9
De Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 1993 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003.
Den Haag, 4 juni 2003
voorzitter
secretaris