Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergoedingen
+ § 3. Bijdragen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 december 2004 tot vaststelling van vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf voor 2005 (Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, achtste lid, 6, eerste lid, 7, derde lid, 20, tweede lid, 21, zevende en tiende lid, 21b, derde lid, 27, tweede lid, en 29, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Raad: Sociaal-Economische Raad;
b. wet: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf ;
c. ingeschrevene: persoon die is ingeschreven in het register van tussenpersonen, bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. gevolmachtigd agent: persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet ;
e. levensverzekeraar: ieder die in Nederland het levensverzekeringsbedrijf, bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub d, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 uitoefent;
f. schadeverzekeraar: ieder die in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf, bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub c, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 uitoefent;
g. overige verzekeraar: andere persoon die in Nederland voor eigen rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent;
h. bruto premie-inkomen: geboekte bruto premies uit hoofde van het in Nederland uitgeoefende directe bedrijf; voor levensverzekeraars nader te bepalen als de som van de desbetreffende periodieke premies en een tiende van de desbetreffende premies ineens.
1.
De vergoeding van de kosten voor het verstrekken van informatie, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 20, tweede lid, van de wet , wordt vastgesteld op € 4,50 per inlichting.
2.
De vergoeding van de kosten van de lijst van registerinschrijvingen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 40 voor de uitgave in boekvorm, € 85 voor de uitgave op CD-rom en € 165 voor de uitgave op CD-rom met selectiecriteria.
Artikel 3
De vergoeding van de kosten voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, bedoeld in de artikelen 4, achtste lid, en 21, zevende lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 90.
Artikel 4
Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan terzake van de behandeling van een verzoek om inschrijving, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet , wordt vastgesteld op € 90.
Artikel 5
De vergoeding voor het verstrekken van een nieuw bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet , wordt vastgesteld op € 22,50.
Artikel 6
Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan ter verkrijging van het bewijs van inschrijving van een volmacht, bedoeld in de artikelen 21, tiende lid, en 21b, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 45.
Artikel 7
Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan ter verkrijging van de verklaring betreffende in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 45.
1.
Voor 2005 wordt van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen een bijdrage geheven van € 27,50.
2.
De bijdrage is volledig verschuldigd, ook bij inschrijving voor een deel van het jaar.
1.
Voor 2005 wordt geheven van elke levensverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van € 225 en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2003:
premie-inkomensschijf bedrag per miljoen euro premie-inkomen maximum van de bijdrageschijf
over meer dan maar niet meer dan  
2 miljoen 10 miljoen 35,00 280,00
10 miljoen 50 miljoen 30,00 1.480,00
50 miljoen 250 miljoen 22,50 5.980,00
250 miljoen 1.000 miljoen 17,50 19.105,00
> 1.000 miljoen   10,00  
2.
Voor 2005 wordt geheven van elke schadeverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro en van elke overige verzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van € 225 en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens dc onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2003:
premie-inkomensschijf bedrag per miljoen euro premie-inkomen maximum van dc bijdrageschijf
over meer dan maar niet meer dan  
2 miljoen 10 miljoen 42,50 340,00
10 miljoen 125 miljoen 32,50 4.077,50
125 miljoen 250 miljoen 12,50 5.640,00
250 miljoen 500 miljoen 7,50 7.515,00
> 500 miljoen   1,25  
3.
De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.
Artikel 10
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005.
Den Haag, 17 december 2004
voorzitter
algemeen secretaris