Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergoedingen
+ § 3. Bijdragen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2003

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 oktober 2002 tot vaststelling van vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf voor 2003
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, artikel 4, achtste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 7, derde lid, artikel 20, tweede lid, artikel 21, zevende en tiende lid, artikel 21b, derde lid, artikel 27, tweede lid, en artikel 29, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;
Gelet op artikel 5 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (KE 7/1994);
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 3 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 20, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 1, eerste lid, sub d, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 artikel 1, eerste lid, sub c, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
a. de raad: de Sociaal-Economische Raad;
b. de wet: de (Stb. 1991, 78; Stb. 1995, 179; Stb. 1998,446 en 448; Stb. 1999,582 en 583);
c. ingeschrevene: persoon die is ingeschreven in het register van tussenpersonen, bedoeld in ;
d. gevolmachtigd agent: persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in ;
e. levensverzekeraar: ieder die in Nederland het levensverzekeringsbedrijf, als bedoeld in (Stb. 1994,252) uitoefent;
f. schadeverzekeraar: ieder die in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf, als bedoeld in (Stb. 1994,252) uitoefent;
g. overige verzekeraar: andere persoon die in Nederland voor eigen rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent;
h. bruto premie-inkomen: geboekte bruto premies uit hoofde van het in Nederland uitgeoefende directe bedrijf; voor levensverzekeraars nader te bepalen als de som van de desbetreffende periodieke premies en een tiende van de desbetreffende premies ineens.
1.
De vergoeding van de kosten voor het verstrekken van informatie, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 20, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op vier euro vijftig per inlichting.
2.
De vergoeding van de kosten van de lijst van registerinschrijvingen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 40 euro voor de uitgave in boekvorm, 85 euro voor de uitgave op CD-rom in ASCII formaat en 165 euro voor de uitgave in Dbase formaat.
Artikel 3
De vergoeding van de kosten voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 4, achtste lid, of artikel 21, zevende lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90 euro.
Artikel 4
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan terzake van de behandeling van een verzoek om inschrijving, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90 euro.
Artikel 5
De vergoeding voor het verstrekken van een nieuw bewijs van inschrijving, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 22 euro vijftig.
Artikel 6
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van het bewijs van inschrijving van een volmacht, als bedoeld in artikel 21, tiende lid, en artikel 21 b, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 45 euro.
Artikel 7
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van de verklaring betreffende in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op 45 euro.
1.
Voor 2003 wordt geheven van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen een bijdrage van 25 euro.
2.
De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd en is volledig verschuldigd, ook bij inschrijving voor een deel van het jaar.
1.
Voor 2003 wordt geheven van elke levensverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2001:
premie-inkomensschijf   bedrag per miljoen euro premie-inkomen maximum van de bijdrageschijf
over meer dan maar niet meer dan    
2 miljoen 10 miljoen 45,00 360,00
10 miljoen 50 miljoen 40,00 1.960,00
50 miljoen 250 miljoen 32,50 8.460,00
250 miljoen 1.000 miljoen 25,00 27.210,00
> 1.000 miljoen   10,00  
2.
Voor 2003 wordt geheven van elke schadeverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro en van elke overige verzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2001:
3.
De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.
Artikel 10
De verordening van de raad van 16 november 2001, Vb.Bo.2002, 14, nr. RE 2/2002, wordt bij de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.
Artikel 11
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 december 2002 al dan niet als gevolg van de eerst nadien verkregen goedkeuring van de minister van Financiën, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2003.
Den Haag, 18 oktober 2002
voorzitter
secretaris