Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 5 juli 2012, houdende instelling van een Veeziektenfonds (Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen veeziektenfonds.
       
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten.
2.
Het fonds bevat de volgende afzonderlijke rekeningen:
a. rekening I- varkens;
b. rekening II- runderen;
c. rekening III- schapen en geiten;
d. rekening IV- Ziekte van Aujeszky.
3.
De middelen van de rekeningen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen ten hoogste bedragen:
4.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
5.
De baten van het fonds bestaan voorts uit de middelen die worden verkregen uit de overboeking van de reserve gezondheidszorg.
6.
Eventuele renteopbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
7.
Eventuele gelden die door de Europese Unie en de Rijksoverheid beschikbaar gesteld worden ter verwezenlijking van het in het eerste lid bepaalde doel worden aan het fonds toegevoegd.
1.
Het bestuur beheert het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste Iid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
Artikel 4
Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 5
De Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 5 juli 2012
voorzitter
secretaris