Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.

Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 11 april 2007, houdende de instelling van het Veeziektenfonds (Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
productschap: het Productschap Vee en Vlees;
bestuur: het bestuur van het productschap;
fonds: het fonds bedoeld in , te noemen het Veeziektenfonds PVV.
Artikel 2
a. rekening –I– varkens: €  125.000.000,–  
b. rekening –II– runderen: €  9.700.000,–  
c. rekening –III– schapen en geiten: €  5.600.000,–  
d. rekening –IV– Ziekte van Aujeszky: €  10.000.000,–  
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten en dat bestaat uit de navolgende rekeningen:
a. rekening  –I– varkens;
b. rekening  –II–  runderen;
c. rekening –III– schapen en geiten;
d. rekening –IV– Ziekte van Aujeszky.
2.
De middelen van het fonds worden verkregen uit:
a. de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen waarvan de bestemming ten behoeve van die rekeningen uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld;
b. de baten als bedoeld in artikel 4, tweede lid;
c. de baten die worden verkregen uit de overboeking van de reserve gezondheidszorg varkenssector.
3.
De middelen van de rekeningen van het fonds mogen ten hoogste bedragen:
1.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
2.
Het bestuur beslist over de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 2, eerste lid, bepaalde doel.
3.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 2, eerst lid, bepaalde doel.
4.
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
1.
De Verordening Veeziektenfonds PVV 2000 wordt ingetrokken.
2.
De baten onderscheidenlijk de lasten behorend tot de rekeningen van het bij de in het eerste lid genoemde verordening in het leven geroepen fonds, komen ten bate onderscheidenlijk ten laste van de ermee corresponderende rekeningen van dit fonds.
3.
Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen gelezen te worden als verwijzingen naar deze verordening.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 april 2007
voorzitter
secretaris