Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 27 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 maart 2011.

Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2005, houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten (Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 6 van het instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. bestuur het bestuur van het productschap;
3. fonds het fonds bedoeld in , te noemen Veeziektenfonds PPE.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft middelen bijeen te brengen ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten, waaronder begrepen zoönosen.
2.
Het fonds bevat de volgende afzonderlijke rekeningen:
a. Rekening A waaruit bijdrage in de kosten van directe schade bij salmonellabesmetting worden gefinancierd;
b. Rekening B waaruit bijdragen in de kosten van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke dierziekten, andere dan onder a. bedoeld, worden gefinancierd.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 11.250.000 niet overschrijden.
4.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengst van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
5.
Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
1.
Het bestuur beheert het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder het artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving kan worden geacht.
Artikel 4
Het fonds kan bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 5
De Verordening Veeziektenfonds PPE 2000 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 februari 2005
voorzitter
secretaris