Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Grondslagen en afdrachten
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2013.

Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2003

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 oktober 2002 tot de vaststelling van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden voor 2003
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden;
Gehoord het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
Gehoord de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 23-05-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;
b. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;
c. raad: de Sociaal-Economische Raad;
d. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
1.
Aan de ondernemer, op wie op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de ondernemingsraden de verplichting rust een ondernemingsraad in te stellen, wordt ter bevordering van de scholing en vorming van de ondernemingsraadsleden voor het jaar 2003 een heffing opgelegd.
2.
De heffing bedraagt voor de ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend op arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht 0,026 procent van het loon dat over het jaar 2003 voor deze ondernemer voor premieberekening krachtens de Werkloosheidswet in aanmerking komt dan wel in aanmerking zou komen, indien van hem premie krachtens die wet zou worden geheven. Artikel 9, derde en vierde lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering blijft buiten toepassing.
3.
De heffing bedraagt voor de ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht 0,028 procent van het loon dat over het jaar 2003 voor deze ondernemer voor premieberekening krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in aanmerking komt dan wel zou komen indien van hem premie krachtens die wet zou worden geheven.
1.
De heffing wordt namens de raad geïnd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangt daartoe van de raad een nominatieve opgave van de bij het instituut als werkgever geregistreerde, naar het oordeel van de raad heffingsplichtige ondernemers.
3.
Ter inning van de door deze ondernemers verschuldigde heffingen zendt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hun een gespecificeerde heffingsaanslag, waarin mede zijn aangegeven de grond van de heffing alsmede de termijn binnen welke betaling moet geschieden.
4.
De heffing wordt zo spoedig mogelijk in 2003 uitgebracht op basis van het geschatte loon voor premieberekening. De afrekening vindt plaats in 2004 op basis van het definitief vastgestelde loon voor bedoelde premieberekening.
5.
Indien een premieheffingssystematiek van afdracht op aangifte wordt gehanteerd kan de heffing maandelijks worden uitgebracht.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke maand van het jaar 2003 aan de raad een opgave van het totaal van de in die maand verzonden heffingsaanslagen, alsmede van het totaal van de in die maand ontvangen heffingsbedragen. Tevens doet het opgave van de in die maand wegens oninbaarheid afgeboekte heffingsbedragen.
2.
Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde maandelijkse opgave draagt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het gesaldeerde bedrag aan de raad af.
3.
Na het verstrijken van het jaar 2003 legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de raad een door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gewaarmerkte rekening en verantwoording over. Deze gewaarmerkte rekening en verantwoording bevat ten minste een opgave van de ingevolge deze verordening in dat jaar verzonden heffingsnota’s, de ontvangen heffingen, gesplitst naar dat jaar en de vorige jaren en de aan de raad afgedragen heffingsbedragen.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 23-05-2004]
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 23-05-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 23-05-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2003.
Den Haag, 18 oktober 2002
voorzitter
secretaris