Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 september 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de tegemoetkoming ter zake leveranties van broedeieren aan de eiproductenfabrikanten wegens de uitbraak van Aviaire Influenza (Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza)
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, en de artikelen 96, 97, 98 en 100, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Gezien Verordening (EG) nr. 1249/2004 van de Commissie van 7 juli 2004 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector eieren in Nederland (Pb EG L 237 van 8.7.2004),
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening (EG) nr. 1249/2004
1. Productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. Bestuur : het bestuur van het productschap;
3. Voorzitter : de voorzitter van het productschap;
4. Onderneming : een in Nederland gevestigde en gelegen productieeenheid gericht op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van kuikens;
5. Ondernemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de onderneming drijft;
6. broedeieren : eieren van GN-code 0407 0019, afkomstig van pluimvee en bestemd voor de productie van kuikens;
7. eiproductenfabrikant : de ondernemer die uit meer dan 200.000 kippen-en/of eendeneieren per jaar eiproducten vervaardigt;
8. de Verordening : van de Commissie van 7 juli 2004 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector eieren in Nederland (Pb EG L 237 van 8.7.2004).
Artikel 2
Op verzoek van de aanvrager verstrekt de voorzitter op voet van de Verordening, met inachtneming van de navolgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming voor broedeieren die binnen de in de Verordening vermelde periode door ondernemingen wegens de uitbraak van aviare influenza aan eiproductenfabrikanten zijn geleverd.
1.
De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend op basis van het bij de Verordening bepaalde aantal broedeieren dat voor tegemoetkoming in aanmerking komt en de bij de Verordening bepaalde prijs per broedei.
2.
In geval het aantal voor een tegemoetkoming in aanmerking komende broedeieren het maximale aantal broedeieren dat op basis van de Verordening voor tegemoetkoming in aanmerking kan komen overschrijdt, wordt de hoeveelheid broedeieren die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt naar evenredigheid over de aanvragers worden verdeeld.
1.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een formulier volgens het in Bijlage I opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
De aanvrager voegt bij de aanvraag: -
de factuur van de eiproductenfabrikant, en-
een betalingsbewijs van bovenbedoelde factuur,
betrekking hebbend op de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren.
3.
Indien uit de factuur de datum van aflevering van de broedeieren aan de eiproductenfabrikant niet blijkt, dienen alternatieve documenten te worden overgelegd waaruit de datum van aflevering van de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren onomstotelijk blijkt.
4.
Indien een aanvraag wordt ingediend namens 1 of meerdere ondernemers voegt de aanvrager bij de aanvraag eveneens per betrokken ondernemer een door deze ondernemer ondertekende machtiging volgens het in Bijlage II opgenomen model.
5.
Indien een aanvraag wordt ingediend namens 1 of meerdere ondernemers, dienen naast de in het tweede, derde en vierde lid vermelde documenten tevens de afleverbewijzen die de ondernemers hebben ontvangen van de afnemer van de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren bij de aanvraag te worden gevoegd.
6.
De aanvraag voor de tegemoetkoming, voorzien van de in het tweede lid en voor zover nodig het derde, vierde en vijfde lid bedoelde documenten, dient uiterlijk 30 dagen na de dag van inwerkingtreding van deze verordening door het productschap te zijn ontvangen.
1.
De voorzitter verstrekt de aanvrager binnen 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn als bedoeld in artikel 4, zesde lid, een voorschot in de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, mits is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming, en de broedeieren binnen de periode als bedoeld in artikel 2, aan de eiproductenfabrikanten zijn geleverd.
2.
Voor het uit te betalen voorschot komt maximaal 70% van het aantal broedeieren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, in aanmerking.
3.
Het voorschot wordt berekend over het aantal broedeieren dat voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3.
4.
Indien het in het derde lid bedoelde aantal broedeieren hoger is dan het in het tweede lid bedoelde aantal broedeieren, dan wordt het voor het voorschot in aanmerking komende aantal broedeieren naar evenredigheid over de aanvragers verdeeld.
5.
Het bepaalde in de artikelen 4:56 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
1.
De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.
2.
De aanvrager is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is voldaan.
1.
Na ontvangst van de aanvraag kan door de in artikel 9 genoemde functionarissen een controle worden uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 3 vast aan de hand van de aanvraag en het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, voor zover een bedoeld rapport met betrekking tot de betreffende onderneming is opgemaakt.
2.
Ingeval de hoeveelheid broedeieren in de in het eerste lid bedoelde documenten is uitgedrukt in kilogrammen, dan zal voor de berekening van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 van deze verordening, een broedei van legrassen geacht worden een gewicht te hebben van 62,03 gram en een broedei van vleesrassen geacht worden een gewicht te hebben van 66,89 gram.
3.
De aanvrager dient bij zijn aanvraag aan te tonen of zijn aanvraag ziet op broedeieren van legrassen, op broedeieren van vleesrassen of, voor het geval voor beide rassen wordt aangevraagd, voor welke hoeveelheid de aanvraag bestaat uit broedeieren van legrassen respectievelijk broedeieren van vleesrassen.
Artikel 9
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door functionarissen van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en functionarissen van het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten gezamenlijk.
1.
De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ontvanger niet voldoet aan het bepaalde in het op deze verordening van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ontvanger wordt gewijzigd met toepassing van de op deze verordening van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 september 2004
voorzitter
secretaris