Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Tegemoetkoming
+ 3. De aanvraag
+ 4. Vaststelling
+ 5. Toezicht
+ 6. Intrekking en wijziging tegemoetkoming
+ 7. Gegevensverwerking
+ 8. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende vaststelling van een tegemoetkomingsregeling vanwege bestrijdingsmaatregelen tegen de Ziekte van Aujeszky en daarmee samenhangende kosten (Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
a. tegemoetkoming : de aanspraak op vergoeding vanwege kosten samenhangend met bestrijdingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky gebaseerd op de ;
b. vleesvarken : varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de productie van vlees;
c. opfokvarken : vrouwelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie, tot het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; dan wel een mannelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken en niet ouder is dan 200 dagen, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie;
d. zeug : vrouwelijk varken vanaf het moment van eerste dekking casu quo inseminatie;
e. beer : mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen en bestemd voor de reproductie;
f. big : varken in de leeftijd van 0 weken tot 10 weken, dat nog niet als vleesvarken is opgelegd;
g. onderzoek : klinische inspectie door de dierenarts, inclusief afname van bloedmonsters, ten behoeve van een gE-test, gericht op de vaststelling van de aan- of afwezigheid van het Aujeszky-virus

en worden de overige begripsbepalingen uit de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 en Titel 4.2 uit de Algemene wet bestuursrecht overgenomen.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten aan de ondernemer, dan wel subsidie op voorwaarde dat voldaan is aan artikel 4 en dat overeenkomstig de verboden en verplichtingen bepaald bij of krachtens de artikelen 4 en 5 van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008, varkens zijn gevaccineerd en onderzocht, vervroegd zijn geslacht, dan wel ter destructie zijn aangeboden.
2.
Tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten in verband met:
a. het vervroegd laten slachten van varkens afkomstig van een besmet bedrijf;
b. vaccinatie en onderzoek, door middel van een subsidie aan de dierenarts;
c. het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor.
1.
De tegemoetkoming inzake:
a. artikel 2, tweede lid, sub a., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de in de bijlage opgenomen tabellen;
b. artikel 2, tweede lid, sub b., wordt door de voorzitter toegekend aan de door de ondernemer ingeschakelde dierenarts in het geval er sprake is van het tweemaal laten vaccineren en het verrichten van onderzoek overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde. Aan de dierenarts die een vaccinatie of een onderzoek verricht wordt een tegemoetkoming toegekend ter hoogte van € 0,20 cent per keer per varken, met een minimum van € 20,-- per onderneming;
c. artikel 2, tweede lid, sub c., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de waarde van de ter destructie aangeboden singleton-reactor.
2.
Voor het totale bedrag aan te verstrekken tegemoetkoming geldt een plafond van € 8.000.000,--.
3.
De hoogte van het in het tweede lid genoemde plafond kan door het bestuur bij besluit worden verhoogd in het geval dit gerechtvaardigd is vanwege ontwikkelingen in de uitbraak en de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky of als ontwikkelingen in de marktprijs dit rechtvaardigen.
4.
In geval recht bestaat op een uitkering op grond van een verzekering tegen een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens wordt deze bij de toekenning van de tegemoetkoming in mindering worden gebracht. In afwijking van de in de bijlage opgenomen systematiek zal er dan sprake zijn van een aanvullende vergoeding.
5.
Inzake mannelijke opfokvarkens en beren zal de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a. en c., afhankelijk zijn van de marktwaarde als aangegeven in de bijlage , rekening houdend met de verwachte slachtopbrengst.
6.
Indien het plafond op grond van de vooraanmeldingen dreigt te worden bereikt, zullen de op dat moment in behandeling zijnde aanvragen voor tegemoetkoming in samenhang worden beoordeeld en zal de tegemoetkoming, voor zover mogelijk, naar rato worden berekend. Er bestaat geen recht op tegemoetkoming in geval van overschrijding van het plafond.
1.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens maakt de ondernemer gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde vooraanmeldingsformulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend en vervolgens van het door het bestuur bij besluit vastgestelde aanvraagformulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, onder bijvoeging van de vereiste documenten en bijlagen zoals door het bestuur bij besluit vastgesteld.
2.
Voor het aanvragen van een tegemoetkoming aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert en het onderzoek verricht wordt gebruik gemaakt van het rapport bestrijdingsmiddelen zoals vastgesteld in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend. Het formulier wordt door de varkenshouder ingediend.
3.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor maakt de aanvrager gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde document.
4.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens dient het vooraanmeldingsformulier inzake het vervroegd slachten uiterlijk 14 dagen nadat het desbetreffende bedrijf besmet is verklaard door het productschap te zijn ontvangen.
5.
De aanvraag voor de tegemoetkoming inzake het vervroegd slachten, voorzien van de benodigde documenten, dient zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 21 dagen na de dag van vervroegd slachten, door het productschap te zijn ontvangen.
Artikel 5
De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig de artikelen 2 en 3 vast, aan de hand van de aanvraag, de onderverdeling naar categorie, leeftijd en gewicht van de varkens, en in voorkomend geval bij vervroegd slachten, vaccinatie en onderzoek, op basis van het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, en met inachtneming van het plafond.
Artikel 6
Toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het in deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door toezichthouders die door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
Artikel 7
De ondernemer is verplicht de met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze verordening, belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.
1.
Na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4 kan de voorzitter een controle doen uitvoeren bij de onderneming. Deze controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ondernemer niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de artikelen 3 en 4.
2.
Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd met toepassing van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de verstrekte subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij het productschap is gelegen.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter. Deze gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap en personen belast met het controleren en beoordelen van de aanvraag, niet aan derden bekendgemaakt.
2.
De personen bedoeld in het voorgaande lid zijn gehouden de uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 11
De Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2011
voorzitter
secretaris