Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Tegemoetkoming
+ 3. De aanvraag
+ 4. Vaststelling
+ 5. Toezicht
+ 6. Intrekking en wijziging tegemoetkoming
+ 7. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2011.

Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 houdende vaststelling van een tegemoetkomingsregeling vanwege bestrijdingsmaatregelen en daarmee samenhangende kosten (Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees en de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. tegemoetkoming : de aanspraak op vergoeding vanwege kosten samenhangend met bestrijdingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens;
b. vleesvarken : varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de productie van vlees;
c. opfokvarken : vrouwelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie, tot het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; dan wel een mannelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken en niet ouder is dan 200 dagen, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie;
d. zeug : vrouwelijk varken vanaf het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen;
e. beer : mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen;
f. big : varken in de leeftijd van 0 weken tot 10 weken, dat nog geen gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt;

en worden de overige begripsbepalingen uit de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2000 en Titel 4.2 uit de Algemene wet bestuursrecht overgenomen.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten aan de ondernemer dan wel subsidie op voorwaarde dat voldaan is aan artikel 4 en dat overeenkomstig de verboden en verplichtingen bepaald bij of krachtens de artikelen 4 en 5 van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008, varkens zijn gevaccineerd, vervroegd zijn geslacht, dan wel ter destructie zijn aangeboden.
2.
Tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten in verband met:
a. het vervroegd laten slachten van varkens afkomstig van een besmet bedrijf;
b. vaccinatie, door middel van een subsidie aan de dierenarts;
c. het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor.
1.
De tegemoetkoming inzake:
a. artikel 2, tweede lid, sub a., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de in de bijlage opgenomen tabellen;
b. artikel 2, tweede lid, sub b., wordt als subsidie door de voorzitter toegekend aan de door de ondernemer ingeschakelde dierenarts in het geval er sprake is van het tweemaal laten vaccineren overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde. Aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert wordt een subsidie toegekend ter hoogte van € 20,-- per onderneming;
c. artikel 2, tweede lid, sub c., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de waarde van de ter destructie aangeboden singleton-reactor.
2.
Voor het totale bedrag aan te verstrekken tegemoetkoming geldt een plafond van € 4.000.000,--.
3.
De hoogte van het in het tweede lid genoemde plafond kan door het bestuur bij besluit worden verhoogd in het geval dit gerechtvaardigd is vanwege ontwikkelingen in de uitbraak en de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky of als ontwikkelingen in de marktprijs dit rechtvaardigen.
4.
In geval recht bestaat op een uitkering op grond van een verzekering tegen een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens kan deze bij de toekenning van de tegemoetkoming in mindering worden gebracht. In afwijking van de in de bijlage opgenomen systematiek zal er dan sprake zijn van een aanvullende vergoeding.
5.
Inzake mannelijke opfokvarkens zal de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a. en c., afhankelijk zijn van de door een door de voorzitter aangewezen onafhankelijk taxateur aangegeven marktwaarde, rekening houdend met de verwachte slachtopbrengst.
6.
Indien op dezelfde dag meerdere aanvragen door het productschap worden ontvangen en daardoor het in het tweede lid bedoelde plafond zal worden overschreden, wordt de tegemoetkoming, voor zover mogelijk, aan de aanvragers verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.
1.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens maakt de ondernemer gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde vooraanmeldingsformulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend en vervolgens van het door het bestuur bij besluit vastgestelde aanvraagformulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, onder bijvoeging van de vereiste documenten en bijlagen zoals door het bestuur bij besluit vastgesteld.
2.
Voor het aanvragen van een subsidie aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert wordt gebruik gemaakt van het rapport bestrijdingsmaatregelen zoals vastgesteld in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend. Het formulier wordt door de varkenshouder ingediend.
3.
Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor maakt de aanvrager gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde document.
4.
Het vooraanmeldingsformulier inzake het vervroegd slachten dient uiterlijk 14 dagen nadat het desbetreffende bedrijf besmet is verklaard door het productschap te zijn ontvangen.
5.
De aanvraag voor de tegemoetkoming inzake het vervroegd slachten, voorzien van de benodigde documenten, dient uiterlijk 14 dagen na de dag v:an vervroegd slachten door het productschap te zijn ontvangen.
Artikel 5
De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig de artikelen 2 en 3 vast, aan de hand van de aanvraag, de onderverdeling naar categorie, leeftijd en gewicht van de varkens, en in voorkomend geval, op basis van het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, en met inachtneming van het plafond.
Artikel 6
Het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door controleurs die door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
Artikel 7
De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.
1.
Na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4 kan door de in artikel 6 bedoelde controleurs een controle worden uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de artikelen 2, 3 en 4.
2.
Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd met toepassing, van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de verstrekte subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 juni 2011
voorzitter
secretaris