Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie
+ 3. Verlening van subsidie voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren
+ 4. Subsidieplafond
+ 5. De aanvraag
+ 6. De vaststelling
+ 7. Controle
+ 8. Intrekking en wijziging subsidie
+ 9. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2011 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van Salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;
Gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het Besluit van de Commissie van 23 november 2010 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2011 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2010/712/EU);
Gezien de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007.
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder: artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Diergeneesmiddelenwet
a. vermeerderingsdieren : fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;
b. Landbouwregeling : regeling, bedoeld in ;
c. Salmonella Java : Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B var. Java;
d. geregistreerd vaccin : vaccin dat op grond van de is geregistreerd voor gebruik bij leghennen of opfokleghennen;
e. vaccinatie : toediening van een geregistreerd vaccin bij leghennen of opfokleghennen overeenkomstig de voorwaarden die daaraan bij de registratie van het betreffende vaccin zijn verbonden.
Artikel 2
Het bedrijf van de ondernemer die subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren, de leghennen dan wel de opfokleghennen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 .
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid, sub a., respectievelijk artikel 9 van de Verordening een met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium besmet koppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en broedeieren van een met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium besmet koppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
2.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid sub b., respectievelijk artikel 9 van de Verordening een met Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet koppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van een met Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet koppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
3.
De subsidie bedraagt:
a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I ;
b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II ;
c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III ;
d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV ;
e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,20;
f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 1,05;
g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,05.
4.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt geen subsidie verleend indien het betreft vermeerderingsdieren dan wel broedeieren waaruit vermeerderingsdieren voortkomen, die zijn geïmporteerd uit een land dat niet lid is van de Europese Unie en waarbij de in artikel 4, eerste lid, juncto artikel 4, vierde lid sub f. van de Verordening bedoelde onderzoek van eendagskuikens bij de aankomst op het bedrijf, de aanwezigheid van Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java heeft aangetoond.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die een koppel leghennen of opfokleghennen laat ruimen, waarbij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 8, tweede lid, van de Verordening een besmetting met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium is vastgesteld.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor opfokleghennen het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V , VI en VII , met een maximum van € 4,40 per geruimd dier;
b. voor leghennen niet ouder dan 43 weken het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V , VI en VII , met een maximum van € 4,40 per geruimd dier.
1.
De subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend ter dekking van de kosten voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren daarvan, die zijn ontstaan als gevolg van een besmetting die in de periode vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening , indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het besmette koppel vermeerderingsdieren wordt geruimd dan wel de broedeieren daarvan worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 6, derde lid, sub a. en sub b., respectievelijk artikel 9, van de Verordening;
b. het besmette koppel leghennen of opfokleghennen wordt geruimd op grond van artikel 8, derde lid, van de Verordening;
c. degene die toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;
d. de ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de opbrengst van de broedeieren;
e. de voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft gemeld dat het koppel vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de broedeieren besmet zijn met Salmonella;
f. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de onder e. bedoelde mededeling heeft gedaan dan wel binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze Verordening;
g. de leeftijd van het besmette koppel leghennen niet hoger is dan 43 weken;
h. het besmette koppel leghennen is gevaccineerd tegen Salmonella Enteritidis;
i. de ondernemer binnen vijf werkdagen na dagtekening van de melding als bedoeld onder e. de voorzitter schriftelijk heeft verzocht om een besmet koppel leghennen of opfokleghennen te laten ruimen.
2.
Voor de vaststelling van de leeftijd van het besmette koppel vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen geldt als peildatum de datum van de vaststelling van de besmetting nadat het verificatieonderzoek bedoeld in artikel 4, vijfde lid sub a. en sub b., van de Verordening, is uitgevoerd.
3.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5, eerste lid, respectievelijk tweede lid, is bereikt.
4.
Voor ondernemers die gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 3, tweede lid, verminderd met 5,1 procent. Voor ondernemers die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, tweede lid, onverkort toegekend.
1.
Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet koppel vermeerderingsdieren en de vernietiging of verwerking van de broedeieren daarvan bedraagt € 1.000.000.
2.
Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet koppel leghennen of opfokleghennen bedraagt € 1.000.000.
3.
Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste lid dan wel tweede lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemer verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.
1.
Voor de aanvraag van de subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 maakt de ondernemer gebruik van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.
3.
Indien de ondernemer een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4 indient, dan dient de ondernemer bij deze aanvraag een bewijs te overleggen waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond welke vaccinaties aan de leghennen of opfokleghennen zijn toegediend.
Artikel 8
De voorzitter stelt de subsidie vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 9, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen en met inachtneming van de in artikel 6 genoemde subsidieplafonds.
1.
De controle op de in deze verordening gestelde voorwaarden wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van de stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Barneveld.
2.
De controle bedoeld in het eerste lid wordt na ontvangst van de aanvraag uitgevoerd bij de ondernemer en dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens teneinde vast te stellen of de ondernemer voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden voor verlening van subsidie.
3.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van deze verordening belaste personen alsmede de in artikel 9 bedoelde personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.
2.
De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 5 en artikel 7 is voldaan.
1.
De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5, artikel 7 en artikel 10 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening .
2.
Indien de subsidie door de voorzitter wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 4:48 onderscheidenlijk 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de verstrekte bedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 februari 2011
voorzitter
secretaris