Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie
+ 3. Verlening van de subsidie voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren
+ 4. Verlening van de subsidie voor de aanschaf van vaccins
+ 5. Subsidieplafond
+ 6. De aanvraag
+ 7. De vaststelling
+ 8. Toezicht
+ 9. Intrekking en wijziging subsidie
+ 10. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 13 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 november 2011.

Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 februari 2008 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Gelet op artikel 108, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 3a van het Besluit bescherming zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten juncto artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;
Gelet op de Beschikking van de Commissie van 30 november 2007 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2008 en volgende jaren ingediende nationale jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2007/782/EG);
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder: artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968
a. Vermeerderingsdieren : fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;
b. Vaccinatie : entingen of combinatie van entingen die bij vermeerderingsdieren of leghennen een zodanige weerstand tegen Salmonellabesmetting kan bewerkstelligen dat besmetting vrijwel is uitgesloten;
c. Landbouwregeling : regeling, bedoeld in .
Artikel 2
Het bedrijf van de ondernemer die subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren, de leghennen dan wel de opfokleghennen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 .
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid, sub a., respectievelijk artikel 9 van de Verordening met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium besmette vermeerderingsdieren laat ruimen, en broedeieren van met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium besmette vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I ;
b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II ;
c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III ;
d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV ;
e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,16;
f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 0,50;
g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,00.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid sub b., respectievelijk artikel 9 van de Verordening met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmette vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmette vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I , met een maximum van € 7,00 per geruimd dier;
b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II , met een maximum van € 7,00 per geruimd dier;
c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III , met een maximum van € 7,00 per geruimd dier;
d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV , met een maximum van € 7,00 per geruimd dier;
e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,16;
f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 0,50;
g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,00.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt geen subsidie verleend indien het betreft vermeerderingsdieren dan wel broedeieren waaruit vermeerderingsdieren voortkomen, die zijn geïmporteerd uit een land dat niet lid is van de Europese Unie en waarbij de in artikel 4, vierde lid, sub e. van de Verordening bedoelde bemonstering van eendagskuikens bij de aankomst op het bedrijf, de aanwezigheid van Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow heeft aangetoond.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die een koppel leghennen of opfokleghennen laat ruimen, waarbij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 8, tweede lid, van de Verordening een besmetting met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium is vastgesteld.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor opfokleghennen het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V , VI en VII , met een maximum van € 3,00 per geruimd dier;
b. voor leghennen niet ouder dan 28 weken het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V , VI en VII , met een maximum van € 3,00 per geruimd dier.
1.
De subsidie als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 wordt slechts verleend indien:
a. De besmetting in de periode vanaf l januari 2008 tot en met 31 december 2008 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening ;
b. De besmette vermeerderingsdieren worden geruimd dan wel de besmette broedeieren moeten worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 6, derde lid, sub a. en sub b., respectievelijk artikel 9, van de Verordening;
c. De besmette leghennen of opfokleghennen worden geruimd op grond van artikel 8, tweede lid, van de Verordening;
d. Degene die toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;
e. De ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de opbrengst van de broedeieren;
f. De voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft medegedeeld dat de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de broedeieren besmet zijn met Salmonella;
g. De aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de onder f. bedoelde mededeling heeft gedaan dan wel binnen twee maanden na inwerkingtreding van de Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2008;
h. De leeftijd van de besmette leghennen niet hoger is dan 28 weken;
i. De besmette leghennen zijn gevaccineerd tegen Salmonella enteritidis.
2.
Voor de vaststelling van de leeftijd van het dier geldt als peildatum de datum van de vaststelling van de besmetting nadat het verificatieonderzoek bedoeld in artikel 4, vijfde lid sub a. en sub b., van de Verordening, is uitgevoerd.
3.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is bereikt.
4.
Voor ondernemers die gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, artikel 4, tweede lid, en artikel 5, tweede lid, verminderd met 5,1 procent. Voor ondernemers die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, artikel 4, tweede lid, en artikel 5, tweede lid, onverkort toegekend.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie voor de aanschaf van vaccins aan de ondernemer die tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen koopt.
2.
De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt:
a. indien de vaccinatie is uitgevoerd door middel van entingen met een geïnactiveerd vaccin € 0,20 per gevaccineerd vermeerderingsdier van een legras;
b. indien de vaccinatie is uitgevoerd door middel van entingen met een levend vaccin € 0,14 per gevaccineerd vermeerderingsdier van een legras;
c. indien de vaccinatie is uitgevoerd door middel van een combinatie van entingen van een geïnactiveerd en een levend vaccin € 0,17 per gevaccineerd vermeerderingsdier van een legras;
d. € 0,14 per gevaccineerde leghen.
3.
De subsidie wordt slechts verleend indien de voorzitter heeft vastgesteld dat:
a. de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn geplaatst op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 geregistreerd fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf of leghennenbedrijf in de periode vanaf l januari 2008 tot en met 31 december 2008;
b. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst naar het in het derde lid onder a. bedoelde fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf of leghennenbedrijf, doch uiterlijk 31 januari 2009.
4.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8, tweede lid, is bereikt.
5.
Indien de in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op vermeerderingsdieren van een legras waarvoor de ondernemer in 2007 subsidie heeft gekregen op grond van de Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007 , wordt de te verlenen subsidie verminderd met het subsidiebedrag dat op grond van de Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007 is verleend.
1.
Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren bedraagt € 1.800.000,– voor vermeerderingsdieren en € 230.000,– voor leghennen en opfokleghennen.
2.
Het plafond van de subsidie voor de vaccinatie bedraagt € 800.000,– voor vermeerderingsdieren van een legras en € 3.750.000,– voor leghennen.
3.
Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste en tweede lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemer verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.
1.
Voor de aanvraag van de subsidie als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 7 wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
De ondernemer die subsidie aanvraagt als bedoeld in artikel 7 voegt bij het in het eerste lid bedoelde formulier:
a. De factuur van de gekochte en toegediende vaccins,
b. Het betalingsbewijs van in de in sub a. bedoelde factuur,
c. Een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij de in artikel 7, lid 3, sub a, bedoelde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen is uitgevoerd,
d. Indien de vaccinatie van de vermeerderingsdieren van een legras of leghennen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland is uitgevoerd, ten genoegen van de voorzitter tevens een bewijs, bestaande uit een schriftelijke verklaring afkomstig van de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat, dat in de betreffende lidstaat in 2008 geen subsidie voor de aankoop van vaccins is of wordt aangevraagd dan wel is of wordt toegekend,
e. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, derde lid, onder b., dient de onder d. bedoelde schriftelijke verklaring uiterlijk op 31 januari 2009 door het productschap te zijn ontvangen.
3.
Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.
Atikel 10
De voorzitter stelt de subsidie vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 13, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen en met inachtneming van de in artikel 8 genoemde subsidieplafonds.
Artikel 11
Het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalae wordt namens het productschap uitgeoefend door personen die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
1.
De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.
2.
De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in de artikelen 6, 7 onderscheidenlijk 9 is voldaan.
1.
Na ontvangst van de aanvraag kan door de in artikel 11 bedoelde personen een controle worden uitgevoerd bij de ondernemer. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij deze verordening bepaalde.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12, tweede lid.
2.
Indien de subsidie door de voorzitter wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 4:48 onderscheidenlijk 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de verstrekte bedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en zij werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Zoetermeer, 14 februari 2008
voorzitter
secretaris