Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie
+ 3. Verlening van de subsidie voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren
+ 4. Verlening van de subsidie voor vaccinatie
+ 5. Verlening van de subsidie voor bacteriologisch onderzoek
+ 6. Subsidieplafond
+ 7. De aanvraag
+ 8. De vaststelling
+ 9. Toezicht
+ 10. Intrekking en wijziging subsidie
+ 11. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 13 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 november 2011.

Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 juni 2007 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Gelet op artikel 108, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 3a van het Besluit bescherming zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten juncto artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;
Gelet op de Beschikking van de commissie van 30 november 2006 tot goedkeuring van door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses (2006/875/EG);
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder: artikel 4, eerste lid, van de Verordening
a. Vermeerderingsdieren: fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;
b. Opfokvermeerderingsbedrijf: pluimveebedrijf dat zich toelegt op het opfokken van vermeerderingsdieren;
c. Vaccinatie: enting of combinatie van entingen die bij vermeerderingsdieren een zodanige weerstand tegen Salmonellabesmetting kan bewerkstelligen dat besmetting vrijwel is uitgesloten;
d. Bacteriologisch onderzoek: analyse van de monsters als bedoeld in .
Artikel 2
Het bedrijf van de ondernemer die subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren waarop de subsidie betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 .
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, tweede lid, respectievelijk artikel 9 van de Verordening met S.e. of S.t. besmette vermeerderingsdieren laat ruimen, en broedeieren van met S.e. of S.t. besmette vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I ;
b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II ;
c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III ;
d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV ;
e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,16;
f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 0,50;
g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,00.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid, respectievelijk artikel 9 van de Verordening met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmette vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmette vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.
2.
De subsidie bedraagt:
a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I , met een maximum van € 5,00 per geruimd dier;
b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II , met een maximum van € 5,00 per geruimd dier;
c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III , met een maximum van € 5,00 per geruimd dier;
d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV , met een maximum van € 5,00 per geruimd dier;
e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,16;
f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 0,50;
g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,00.
1.
De subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend indien:
a. De besmetting in de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening ;
b. De besmette vermeerderingsdieren moeten worden geruimd dan wel de besmette broedeieren moeten worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 6, tweede en derde lid, van de Verordening;
c. De erkende controle-instantie die controleert op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;
d. De ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren of de opbrengst van de broedeieren;
e. De aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft medegedeeld dat de vermeerderingsdieren of de broedeieren besmet zijn met Salmonella;
2.
Voor de vaststelling van de leeftijd van het dier geldt als peildatum de datum van de vaststelling van de besmetting nadat het verificatieonderzoek bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de Verordening is uitgevoerd.
3.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is bereikt.
1.
De voorzitter verleend op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die ten behoeve van de vaccinatie van vermeerderingsdieren vaccins tegen S.e of S.t koopt en aan de vermeerderingsdieren toedient.
2.
De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt € 0,20 per gevaccineerd vermeerderingsdier indien de vaccinatie is uitgevoerd met een geïnactiveerd vaccin van € 0,08 per gevaccineerd vermeerderingsdier indien de vaccinatie is uitgevoerd met een levend vaccin.
3.
De subsidie wordt slechts verleend indien de voorzitter heeft vastgesteld dat:
a. de vaccinatie heeft plaatsgevonden in de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening ;
b. de gevaccineerde vermeerderingsdieren op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 geregistreerd fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf in productie zijn gekomen;
c. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren zijn overgeplaatst naar de in het derde lid onder b. bedoelde fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf.
4.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8, tweede lid, is bereikt.
5.
Indien de in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op vermeerderingsdieren waarvoor de ondernemer in 2006 subsidie heeft gekregen op grond van de Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector 2006, wordt de te verlenen subsidie verminderd met het subsidiebedrag dat op grond van de Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector 2006 is verleend.
1.
De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan:
a. de ondernemer die een kuikenboerderij uitoefent en die een bacteriologisch onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening laat verrichten;
b. de ondernemer die vermeerderingsdieren houdt en die een bacteriologisch onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bij vermeerderingsdieren laat verrichten.
2.
De subsidie bedraagt € 8,00 per uitgevoerd bacteriologisch onderzoek.
3.
De subsidie wordt slechts verleend indien de voorzitter heeft vastgesteld dat:
a. het bacteriologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening ;
b. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen vier maanden nadat het bacteriologisch onderzoek is uitgevoerd, maar uiterlijk op 31 januari 2008.
4.
De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8, derde lid, is bereikt.
1.
Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 5, bedraagt € 1.200.000,–.
2.
Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 6, bedraagt € 800.000,–.
3.
Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 7, bedraagt € 700.000,–.
4.
Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste, tweede en derde lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemers verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.
1.
Voor de aanvraag van de subsidie als bedoeld in de artikelen 3, 4, 6 en 7 wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
De ondernemer die subsidie aanvraagt voegt bij het in het eerste lid bedoelde formulier:
a. De factuur van de gekochte vaccins of van de kosten van het bacteriologisch onderzoek,
b. Een betalingsbewijs (kopie van een rekeningafschrift) van bovenbedoelde factuur,
c. Het uitslagrapport van het bacteriologisch onderzoek,
d. Een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij vermeerderingsdieren in 2007 is uitgevoerd.
3.
Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.
Artikel 10
De voorzitter stelt de subsidie vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 13, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen en met inachtneming van het in artikel 8 genoemde subsidieplafond.
Artikel 11
Het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van de stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Barneveld.
1.
De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.
2.
De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in de artikelen 5, 6, 7 en 9 is voldaan.
1.
Na ontvangst van de aanvraag kan door de in artikel 11 bedoelde controleurs een controle worden uitgevoerd bij de ondernemer. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij deze verordening bepaalde.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12, tweede lid.
2.
Indien de subsidie door de voorzitter wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 4:48 onderscheidenlijk 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de verstrekte bedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2007.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Zoetermeer, 14 juni 2007
voorzitter
secretaris