Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening Sectorheffing Schilders- en Afwerkingsbedrijf 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Sectorheffing Schilders- en Afwerkingsbedrijf 2003

VERORDENING van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, houdende regels ter zake van de aan de onder de Sectorcommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf ressorterende ondernemers op te leggen sectorheffing voor het jaar 2003 (Verordening Sectorheffing Schilders- en Afwerkingsbedrijf 2003)
HET BESTUUR VAN HET HOOFDBEDRIJFSCHAP AFBOUW EN ONDERHOUD,
Gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud,
Gehoord de sectorcommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf,
Besluit:
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. hoofdbedrijfschap: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud;
b. onderneming: onderneming waarvoor de Sectorcommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf is ingesteld;
c. ondernemer: degene die een onderneming drijft waarvoor de Sectorcommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf is ingesteld;
d. omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.
Artikel 2
Over de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 wordt aan degenen die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a van het Instellingsbesluit, een heffing opgelegd.
Artikel 3
De in het vorige artikel bedoelde heffing bestaat uit:
1a. Voor degenen die een onderneming drijven en waarin personeel werkzaam is ten aanzien waarvan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf, dan wel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan, van toepassing is, een bedrag overeenkomend met 0% voor de periode van week 1 t/m 12 van het jaar 2003, 0,71% voor de periode van week 13 t/m week 44 van het jaar 2003 en 0% voor de periode van week 45 t/m 52 van het jaar 2003 van het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen.
1b. voor degenen die een onderneming drijven en waarin geen personeelwerkzaam is of waarin personeel werkzaam is ten aanzien waarvan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland, dan wel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan, toepassing mist, een bedrag overeenkomend met 1,84 promille van de omzet.
Artikel 4
Geen heffing als bedoeld in artikel 3 wordt opgelegd aan ondernemingen waarvan de omzet minder dan € 10.000 bedraagt.
Artikel 5
De heffingsbedragen worden afgerond tot hele euro's, waarbij bedragen van minder dan vijftig eurocent worden verwaarloosd.
Artikel 6
Ten aanzien van een onderneming, die twee jaar voor het tijdvak waarover wordt geheven nog geen vol kalenderjaar is gevestigd, geldt als omzet, bedoeld in artikel 1 sub d., de omzet bereikt in een door de secretaris aan te wijzen tijdvak van twaalf maanden, dan wel de omzet, welke volgens ambtshalve schatting van de secretaris in een tijdvak van twaalf maanden zal worden bereikt.
Ten aanzien van een onderneming,.gevestigd na de aanvang van het tijdvak waarover wordt geheven, geldt als omzet bedoeld in artikel 1 sub d., de omzet, welke volgens ambtshalve schatting van de secretaris zal worden bereikt in het tijdvak, lopende van de vestiging tot en met de laatste datum van het heffingsjaar.
1
2
Artikel 7
De ondernemer is verplicht om desgevraagd het bestuur van het hoofdbedrijfschap eenmaal per jaar een opgave te verstrekken van de omzet van de onderneming en het aantal werkzame personen. Indien ondanks een herhaald verzoek van het bestuur deze gegevens niet worden verstrekt, wordt een ambtshalve schatting gemaakt van de loonsom of de omzet en wordt de heffing opgelegd volgens het in deze verordening bepaalde, echter met inachtneming van de geschatte omzet of loonsom.
1.
Degene die een onderneming drijft, waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, is verplicht toe te staan, dat vanwege het hoofdbedrijfschap, voor zover nodig voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van deze verordening of voor het verkrijgen van gegevens, welke in strijd met deze verordening niet zijn verstrekt, inzage wordt genomen van de boeken en bescheiden van de onderneming. Diegene is gehouden aan de inzage de nodige medewerking te verlenen.
2.
De inzage vindt slechts plaats door personen, die daartoe een schriftelijke opdracht van het bestuur van het hoofdbedrijfschap kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.
Artikel 9
De krachtens deze verordening ter beschikking van het hoofdbedrijfschap komende gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van deze verordening. Tot deze gegevens hebben alleen toegang de voorzitter van het hoofdbedrijfschap en de door hem aangewezen personen, alsmede, ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van het hoofdbedrijfschap, leden van het personeel van een door het bestuur of het dagelijks bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht onderwerpt. De voorzitter en de door hem aangewezen personen zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder met uitzondering van de leden van het personeel van vorenbedoeld accountantskantoor.
Artikel 10
De voorzitter is namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de betaling van een krachtens deze verordening opgelegde heffing, indien hem dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Sectorheffing Schilders-en Afwerkingsbedrijf 2003.
Rijswijk, 4 november 2003
voorzitter
secretaris