Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 2 juli 2009 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de uitvoering van het programma monitoring kritische stoffen bij kalveren (Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10, vierde lid, van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008
Besluit:
Artikel 1
Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008
verordening : de .
1.
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 overgenomen.
2.
Daarnaast wordt verstaan onder:
Artikel 2
a. minder dan 1000 slachtingen : € 1.350,-;
b. 1001 tot en met 5000 slachtingen € 5.150,-;
c. 5001 tot en met 10.000 slachtingen : € 10.300,-;
d. 10.001 tot en met 25.000 slachtingen : € 25.700,-;
e. 25.001 tot en met 50.000 slachtingen : € 49.900,-;
f. 50.001 tot en met 75.000 slachtingen : € 75.600,-;
g. meer dan 75.000 slachtingen : € 101.200,-.
1.
De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor houders van een bedrijf met een omvang van:
2.
De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor be- of verwerkers met een jaarlijkse aantal slachtingen van:
1.
De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.
2.
De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de betalingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en
c. het totaalbedrag van de retributie.
3.
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.
4.
Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 2 juli 2009
plv. voorzitter
secretaris