Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 3 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 2 februari 2008.

Verordening retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 april 2007 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de meldingen van voorgenomen varkensleveringen in het kader van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006 (Verordening retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 20, eerste lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006 overgenomen.
a. € 1,60 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van voice-response, I&RVL-online of EDI;
b. € 2,90 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van een faxbericht.
1.
De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur. De toezending of uitreiking van de retributiefactuur geschiedt door het meldingsbureau, te dier zake optredende als gemandateerde van de voorzitter.
2.
De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de betalingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en
c. het totaal van de retributies.
3.
Na betaling aan het meldingsbureau, is degene die de retributie verschuldigd is, daarvan gekweten.
4.
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.
5.
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007.
Zoetermeer, 11 april 2007
voorzitter
secretaris