Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening Reglement van Orde (PPE) 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ 1. Beleggen van vergaderingen van het bestuur
+ 2. Voorbereiding van vergaderingen en bekendmakingen
+ 3. Aanwezigen ter vergadering
+ 4. Beraadslaging ter vergadering
+ 5. Stemmingen
+ 6. Verslag van de vergadering
+ 7. Goedkeuring en bekendmaking
+ 8. Adviescommissies
+ 9. Intern toezicht
+ 10. Bijzondere bepalingen
+ 11. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening Reglement van Orde (PPE) 2007

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 februari 2008, tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergadering van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (Verordening Reglement van Orde (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De voorzitter belegt, met inachtneming van de besluiten van het bestuur, de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of ten minste drie leden van het bestuur hem dit onder opgave van redenen verzoeken.
1.
De secretaris doet een voorstel aan de voorzitter ter vaststelling van de te behandelen onderwerpen, zulks met inachtneming van de besluiten van het bestuur.
2.
De voorzitter houdt bij het vaststellen van de agenda rekening met verzoeken van individuele leden van het bestuur, bedrijfsgenoten of hun organisaties om onderwerpen op de agenda te plaatsen. Zodanige verzoeken worden gericht aan de secretaris.
3.
Het dagelijks bestuur, een commissie uit het bestuur of ten minste drie leden van het bestuur zijn mede bevoegd een voorstel omtrent een te nemen besluit of uit te brengen advies bij de voorzitter ter plaatsing op de agenda in te dienen.
1.
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Indien zwaarwegende belangen van het productschap, zijn medewerkers, of van derden geschaad zouden kunnen worden, kan het bestuur besluiten een geheel of gedeeltelijk besloten vergadering te houden.
2.
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.
3.
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist het bestuur of omtrent de inhoud van de stukken en het besprokene geheimhouding zal gelden.
1.
De secretaris staat de voorzitter terzijde bij zijn in de artikelen 1 en 2 genoemde taken.
2.
De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur. Hij draagt in dit verband zorg voor de rondzending van uitnodigingsbrieven, de agenda en de daarbij behorende stukken. In de uitnodigingsbrief worden het tijdstip van aanvang en de plaats van de vergadering vermeld. Hij zendt de agenda met stukken aan de plaatsvervangende leden ter kennisneming toe en draagt zorg voor de gelijktijdige aankondiging van de vergadering en plaatsing van de agenda en de daarbij behorende stukken op de internetsite van het productschap.
Artikel 5
De secretaris draagt zorg voor de bekendmaking van ontwerpverordeningen, als bedoeld in artikel 100, lid 1, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zomede de naleving van artikel 118, leden 2 en 3, en van de tweede en derde volzin van artikel 124, lid 2, van de Wet op de bedrijfsorganisatie. De bekendmaking van ontwerpverordeningen en de openbare kennisgevingen vinden plaats in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en op de internetsite van het productschap. De ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening worden eveneens op de internetsite van het productschap gepubliceerd.
1.
De secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij en staat de voorzitter ter vergadering bij.
2.
De secretaris heeft ter vergadering een raadgevende stem.
3.
De voorzitter of de secretaris kan andere medewerkers van het productschap opdragen het bestuur ter vergadering bij te staan.
1.
De voorzitter kan niet-leden van het bestuur uitnodigen een vergadering bij te wonen.
2.
Indien ingevolge artikel 2, tweede lid, op verzoek van bedrijfsgenoten of hun organisaties onderwerpen op de agenda zijn geplaatst, kan de voorzitter besluiten hen deze onderwerpen mondeling te laten toelichten.
1.
De leden en degenen, die bevoegd zijn aan de vergadering deel te nemen, tekenen de presentielijst.
2.
De voorzitter is bevoegd de vergadering te openen zodra blijkens de presentielijst het wettelijk quorum aanwezig is.
3.
De voorzitter is bevoegd een vergadering af te gelasten, indien een half uur na het aanvangstijdstip het wettelijk quorum nog niet aanwezig is.
4.
Indien bij het houden van een stemming blijkt, dat het wettelijk quorum niet meer aanwezig is, verdaagt de voorzitter de vergadering.
5.
Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 is niet van toepassing op een vergadering, als bedoeld in artikel 20, tweede volzin, juncto artikel 89, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. Hij opent, schorst of sluit de vergadering, opent en sluit de beraadslaging en brengt de aanhangige onderwerpen zonodig in stemming.
1.
Leden van het bestuur nemen niet deel aan de beraadslagingen over aangelegenheden die raken aan hun persoonlijke of andere rechtstreekse belangen.
2.
Leden van het bestuur die tevens bestuurder zijn van een derdeorganisatie waarmee financiële of contractuele relaties bestaan, betrachten ter zake volstrekte openheid en leveren een zakelijke, informerende bijdrage aan de beraadslagingen over aangelegenheden betreffende die derdeorganisatie.
1.
De leden, met uitzondering van de leden bedoeld in artikel 10, tweede lid, zijn bevoegd om, zolang de beraadslaging over een ontwerpbesluit of ontwerpadvies nog niet is gesloten, amendementen in te dienen.
2.
Voordat over een voorstel wordt beslist, wordt eerst beslist over de amendementen. Heeft meer dan één amendement betrekking op hetzelfde onderdeel van het ontwerp, dan wordt eerst beslist over het voorstel met de meest vergaande strekking.
1.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde ter vergadering.
2.
In een openbare vergadering is het de toehoorders verboden tekenen van goed- of afkeuring te geven. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van een behoorlijke stilte. Hij kan overtreders dan wel alle toehoorders of een deel daarvan doen vertrekken.
1.
Leden van het bestuur onthouden zich van stemming in aangelegenheden die raken aan hun persoonlijke of andere rechtstreekse belangen.
2.
Leden van het bestuur die tevens bestuurder zijn van een derdeorganisatie waarmee financiële of contractuele relaties bestaan, onthouden zich van stemming over aangelegenheden betreffende die derdeorganisatie.
1.
De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt verlangd stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen dan wel verworpen.
2.
De in de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming hebben onthouden.
1.
Indien stemming is verlangd, doet de voorzitter daarvan mededeling.
2.
Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping, over personen bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd.
3.
Bij hoofdelijke stemming roept de secretaris aan de hand van de presentielijst de leden op hun stem uit te brengen.
4.
Schriftelijke stemming vindt plaats doordat de leden hun stembriefje in de stembus werpen.
Artikel 16
Gaat de stemming over meer dan twee personen, dan wordt, indien bij de eerste stemming geen hunner de volstrekte meerderheid heeft verkregen, overgegaan tot de tweede stemming, maar alleen over de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
1.
De secretaris draagt zorg dat een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering wordt gemaakt.
2.
De secretaris zendt het ontwerp van een verslag zo spoedig mogelijk aan de leden of plaatsvervangende leden en de in artikel 91 van de Wet op de bedrijfsorganisatie bedoelde personen die de vergadering hebben bijgewoond. De secretaris publiceert zo spoedig mogelijk het ontwerpverslag van een openbare bestuursvergadering op de internetsite van het productschap. In de eerstvolgende vergadering stelt het bestuur het verslag vast, met dien verstande, dat het verslag van een besloten vergadering in de eerstvolgende besloten vergadering kan worden vastgesteld.
Artikel 18
De secretaris draagt zorg voor de juiste toepassing van de wettelijke goedkeuring van verordeningen en besluiten en voor het doen van de bekendmaking bedoeld in artikel 106, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Hij draagt tevens zorg voor het publiceren van verordeningen, beleidsbesluiten, evaluaties en rapportages op de internetsite van het productschap.
1.
De organen van het productschap kunnen voor de behartiging van de taak van het productschap, behalve van adviezen van commissies, als bedoeld in de artikelen 88 en 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, ook gebruik maken van adviezen, uitgebracht door vaste adviescommissies of door commissies ad hoc.
2.
De instelling, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissies en van de commissies ad hoc worden bij het besluit tot instelling van de betreffende commissie geregeld.
3.
De leden en de plaatsvervangende leden van de vaste adviescommissies worden benoemd door het bestuur op voordracht van de in het besluit tot instelling van de betreffende adviescommissie aangewezen organisaties.
1.
Op verzoek van een commissie kan een lid van die commissie door de voorzitter in de gelegenheid gesteld worden het advies van de commissie, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, in de vergadering van het bestuur toe te lichten.
2.
Indien het bestuur voornemens is het uitgebrachte advies niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens het bestuur tot definitieve besluitvorming overgaat.
1.
De leden van het bestuur richten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden op het algemeen belang en op het gemeenschappelijk belang van bedrijfsgenoten.
2.
De leden van het bestuur doen bij de aanvang van hun lidmaatschap opgave van hun voor het productschap relevante nevenfuncties en geven wijzigingen hierin aan de secretaris door.
3.
De secretaris draagt zorg voor registratie van de gegevens bedoeld in het tweede lid en de publicatie daarvan op de internetsite van het productschap. De registratie en publicatie omvatten tevens de datum van eerste benoeming en functies binnen het productschap.
Artikel 22
Het bestuur benoemt één van zijn leden tot vertrouwenspersoon waaraan medewerkers van het productschap vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het productschap kunnen rapporteren.
Artikel 23
Het dagelijks bestuur fungeert als auditcommissie voor het intern toezicht.
1.
De voorzitter is belast met het doen naleven van de op de vergadering toepasselijke wettelijke voorschriften, alsmede van dit reglement van orde.
2.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de voorzitter.
Artikel 25
Het "Reglement van Orde Productschap Pluimvee en Eieren 2000" wordt ingetrokken.
Artikel 26
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Reglement van Orde (PPE) 2007.
Artikel 27
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 februari 2008
voorzitter
secretaris