Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2004 houdende regels ter zake van de registratie van slachterijen in de pluimveesector (Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees, artikel 3a van de Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren, en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Pluimvee en Eieren;
b. bestuur : Het bestuur van het productschap;
c. slachterij : Een inrichting waar pluimvee wordt geslacht en die voldoet aan de gestelde eisen in de Richtlijn van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (71/118/EEG) en als zodanig erkend is.
Artikel 2
Een slachterij die het houderijsysteem bij de etikettering van de producten vermeldt op grond van artikel 10, eerste lid, van Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (Pb EG L 143, d.d. 6 juni 1991) is verplicht zich bij het productschap te registreren.
1.
Het bestuur stelt bij besluit de gegevens vast die ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde registratie aan het productschap moeten worden doorgegeven. Het bestuur kan daartoe bij besluit een verplicht te hanteren modelformulier vaststellen.
2.
De in het eerste lid bedoelde besluiten worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 juni 2004
voorzitter
secretaris