Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
+ Artikel 2
Artikel 3
+ Artikel 4
+ Artikel 5
+ Artikel 6
+ Artikel 7
Artikel 8
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011

Verordening van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011 houdende verplichtingen tot registratie en verantwoording van het gebruik van antibiotica in de pluimveesector (Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gehoord de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 1, onder ee., van de Regeling identificatie en registratie dieren artikel 2, tweede lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als gedefinieerd in (Stcrt. 2004, 242);
b. KIP nummer : registratienummer toegekend op grond van ;
c. antibioticum : antimicrobieel diergeneesmiddel;
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig pluimvee houdt ten behoeve van de productie van vleeskuikens, vleeskalkoenen, consumptie-eieren of broedeieren;
e. pluimvee : kippen van de soort Gallus gallus en kalkoenen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren;
f. koppel : alle pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde stal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt geplaatst of gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt;
g. EAN-code : streepjescode, bekend als European Article Numbering, bestaande uit 13-cijfers;
h. bedrijfsbehandelplan : door de dierenarts in samenwerking met de pluimveehouder opgesteld plan waarin staat op welke wijze antibiotica worden ingezet en op welke wijze ziekten worden behandeld dan wel tegen ziekte wordt gevaccineerd;
i. bedrijfsgezondheidsplan : door de pluimveehouder in samenwerking met de dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijsbehandelplan ook beschreven staat welke andere maatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken;
j. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
k. bestuur : het bestuur- van het productschap;
l. voorzitter : de voorzitter van het productschap.
1.
De ondernemer draagt er voor zorg dat elke levering van een antibioticum op zijn bedrijf binnen twee weken na de dag van levering elektronisch wordt geregistreerd in een door de voorzitter namens het bestuur bij besluit aangewezen databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica in de pluimveesector.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde registratie betrekking heeft op de levering van antibiotica op een bedrijf van een ondernemer die vleeskalkoenen houdt, wordt de levering binnen twee weken na de afleverdatum van een koppel geregistreerd.
3.
Aan de databank als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens doorgegeven: -
naam, adres, woonplaats, UBN en KIP nummer van het pluimveebedrijf;-
naam en registratienummer van de dierenarts;-
per koppel: de datum van levering van het antibioticum, naam en nummer van het middel, EAN-code en hoeveelheid;-
gegevens over reden van de behandeling: per koppel de klinische diagnose en het koppelbeeld;-
per koppel waar het antibioticum voor is bestemd: de geboortedatum, het stalnummer en het aantal opgezette kuikens in de stal.
Wanneer geen antibioticum wordt voorgeschreven voor een koppel wordt, binnen twee weken na aflevering van het koppel naar de slachterij, geregistreerd dat geen antibioticum is voorgeschreven.
4.
De ondernemer die deelneemt aan een door de voorzitter in het kader van deze verordening erkend kwaliteitssysteem, heeft met de tijdige doorgifte van de gegevens als bedoeld in het tweede lid door de houder van het private kwaliteitssysteem voldaan aan de verplichting als voorzien in het eerste lid.
5.
De voorzitter erkent op aanvraag een privaat kwaliteitssysteem dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij deze verordening. De voorzitter kan nadere voorwaarden verbinden aan de erkenning.
6.
Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De ondernemer draagt er voor zorg dat, op basis van een fysieke inspectie van zijn bedrijf door zijn dierenarts, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan worden opgesteld volgens de door het bestuur bij besluit vastgestelde modellen. De beide plannen bevatten in ieder geval de naam en handtekening van de ondernemen van de betrokken dierenarts en voorts het UBN en KIP nummer van het pluimveebedrijf en de datum van het opstellen van het respectievelijke plan.
Het bedrijfsbehandelplan omvat daarnaast afspraken over de wijze waarop diagnoses worden gesteld door de dierenarts en de wijze waarop de dieren worden behandeld.
2.
De ondernemer werkt met het overeenkomstig het eerste lid opgestelde bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan.
3.
De ondernemer draagt er voor zorg dat het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan jaarlijks worden geëvalueerd en waak nodig worden herzien.
4.
De ondernemer legt de afspraken met zijn dierenarts inzake het antibiotica gebruik op schrift vast zo dat deze afspraken te allen tijde kunnen worden ingezien tijdens een controle of tijdens het toezicht op de naleving.
5.
Het bedrijfsgezondheidsplan wordt ten minste vijf jaar bewaard in de administratie van de ondernemer.
6.
Het bestuur stelt bij besluit een model bedrijfsgezondheidsplan en een model bedrijfsbehandelplan vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
7.
Met het oog op de verificatie van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde registratie, kan de voorzitter de ondernemer verplichten mee te werken aan nader onderzoek en bemonstering van het door hem gehouden pluimvee.
8.
De ondernemer die deelneemt aan een door de voorzitter in het kader van deze verordening erkend kwaliteitssysteem en heeft voldaan aan de binnen het kwaliteitssysteem geldende bepalingen inzake een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan heeft voldaan aan de verplichtingen als voorzien in dit artikel.
1.
De door of namens de ondernemer aangeleverde gegevens en de uitslagen van onderzoek kunnen worden gebruikt in rapportages waarin feiten en statistieken inzake typen en hoeveelheden antibiotica door dierenartsen in de pluimveesector zijn voorgeschreven, worden weergegeven.
2.
De voorzitter verleent de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit desgevraagd inzage in de in de databank geregistreerde gegevens voor zover zulks in overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden voor het overige slechts verstrekt aan derden voor zover zulks in overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3.
De gegenereerde gegevens worden verwerkt in een periodieke rapportage die ten minste één maal per jaar wordt uitgebracht.
4.
De voorzitter kan aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit desgevraagd de in de databank geregistreerde gegevens betreffende individuele houders verstrekken voor zover zulks in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
De ondernemer is verplicht zich jaarlijks op eigen kosten te laten controleren door een door de voorzitter erkende controle-instantie op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
2.
De ondernemer zorgt er voor dat de controle-instantie een rapport van bevindingen opstelt naar aanleiding van de controle en zorgt er tevens voor dat dit rapport uiterlijk binnen een maand na de verrichte controle in handen wordt gesteld van de voorzitter.
3.
Indien de ondernemer deelneemt aan een door de voorzitter erkend kwaliteitssysteem en hij heeft naar het oordeel van de voorzitter voldaan aan de controleverplichtingen binnen dat kwaliteitssysteem is hij ontheven van de controleverplichting bedoeld in het eerste lid.
4.
De in het eerste lid bedoelde controle-instantie kan op aanvraag door de voorzitter worden erkend indien zij voldoet aan de door het bestuur bij Besluit vastgestelde erkenningsvoorwaarden.
1.
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door de secretaris van het productschap, namens het bestuur, bij besluit zijn aangewezen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;
e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.
3.
De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
Artikel 7
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011.
Zoetermeer, 9 juni 2011
voorzitter
secretaris