Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007

Verordening van het Bedrijfschap Afbouw van 16 mei 2007 houdende regels over de registratie van de onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vallende ondernemingen en de verstrekking van gegevens door ondernemers (Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden Bedrijfschap Afbouw 2007).
Het bestuur van het Bedrijfschap Afbouw,
gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 5 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw en het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;
besluit vast te stellen de navolgende Verordening
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Het bedrijfschap: het Bedrijfschap Afbouw;
b. De ondernemingen: de onderneming waarvoor het Bedrijfschap Afbouw is ingesteld;
c. De ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. Het bestuur: het bestuur van het bedrijfschap.
Artikel 2
Deze Verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw bedoeld bedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Er is een register van ondernemingen, waarin gegevens worden opgenomen ten behoeve van de vervulling van de taak van het bedrijfschap.
2.
Het bestuur is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
3.
Het register is niet openbaar.
1.
De ondernemer is verplicht binnen vier weken aan het bedrijfschap te melden:
a. de aanvang van de onderneming;
b. de staking van de onderneming, onder mededeling door wie de onderneming eventueel wordt voortgezet;
c. mutaties in de rechtsvorm, waarin de onderneming wordt gedreven.
d. wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming.
2.
De ondernemer verstrekt de in het registratieformulier, bedoeld in artikel 5, gevraagde gegevens.
3.
De ondernemer dient het registratieformulier binnen twee weken na ontvangst volledig en juist ingevuld en ondertekend bij het bedrijfschap in.
1.
Het bedrijfschap zendt de ondernemer binnen vier weken na een melding als bedoeld in artikel 4, tweede lid, een registratieformulier, toe.
2.
Het bedrijfschap kan, indien het dit nodig acht, ook in andere gevallen dan in het eerste lid bedoelde, de onderneming een registratieformulier toezenden.
3.
Het bestuur bepaalt welke soort gegevens door de ondernemer op het registratieformulier moet worden verstrekt.
4.
De te verstrekken gegevens betreffen ten minste:
a. de naam, de handelsnaam en de rechtspersoon van de onderneming;
b. de plaats van vestiging van de onderneming;
c. de naam van de ondernemer;
d. het bedrijf of de bedrijven die de onderneming uitoefent;
e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.
1.
Het bedrijfschap neemt na ontvangst van het registratieformulier de onderneming op in het register.
2.
Indien geen of een onvolledige ingevulde registratieformulier is ingediend, is het bedrijfschap bevoegd de onderneming ambtshalve te registreren.
3.
Het bedrijfschap stelt de ondernemer binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte van de registratie van de onderneming.
1.
Indien geen onderneming meer wordt uitgeoefend, wordt de registratie beëindigd.
2.
Het bedrijfschap stelt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van de registratie.
3.
Het bedrijfschap besluit binnen tien weken op een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de registratie.
1.
De ondernemer is verplicht aan het bedrijfschap op eerste verzoek inzage te geven in alle boeken en bescheiden voor zover nodig voor:
a. het toezicht op de naleving van deze verordening en andere door het bedrijfschap vastgestelde verordeningen; of
b. voor het verkrijgen van gegevens die de ondernemers in strijd met de in onderdeel a. bedoelde verordeningen niet heeft verstrekt.
2.
De inzage vindt slechts plaats door personen die daartoe schriftelijk opdracht van het bedrijfschap kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.
Artikel 9
(gereserveerd)
Artikel 10
Het in deze verordening bedoelde register treedt in in de plaats van het register dat op grond van de Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud is ingesteld.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
De Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud wordt hiermee ingetrokken.
Artikel 13
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007.
Rijswijk, 16 mei 2007
voorzitter
secretaris