Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergoedingen
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 december 2004 tot vaststelling van regels en van richtlijnen ten aanzien van vergoedingenregelingen van bedrijfslichamen (Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. wet: Wet op de bedrijfsorganisatie ;
b. Bestuurskamer: commissie, ingesteld bij verordening RE 9/2004 van de Sociaal- Economische Raad op grond van artikel 19 van de wet;
c. dagdeel: de delen van een dag waarvan het eerste aanvangt op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en het tweede en derde aanvangen nadat sedert dat tijdstip vijf respectievelijk tien uren zijn verstreken.
Artikel 2
De besturen van de bedrijfslichamen stellen in hun verordeningen, bedoeld in de artikelen 77, 83, 85 jo. 77, 88 jo. 77 en 88a jo. 77 van de wet, de vergoedingen vast voor de leden van het bestuur, de voorzitter van het bedrijfslichaam, de leden van het dagelijks bestuur, de leden en voorzitters van de commissies uit het midden van het bestuur en van de organen bedoeld in artikel 88a van de wet, alsmede voor hun plaatsvervangers, met inachtneming van de in de bijlage bij deze verordening gevoegde richtlijnen. Zij kennen geen andere vergoedingen toe en stellen de vergoedingen niet vast op hogere bedragen dan in de richtlijnen genoemd.
Artikel 3
Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing indien de besturen van bedrijfslichamen vergoedingen vaststellen voor de leden en voorzitters van commissies welke niet zijn organen als bedoeld in de artikelen 88 en 88a van de wet, alsmede voor hun plaatsvervangers.
Artikel 4
Indien bedrijfslichamen in een functionele clustering zijn samengebracht, kan de Bestuurskamer het bepaalde in artikel 2 - wat betreft de vacatievergoeding voor bestuursleden per vergadering in relatie tot een dagdeel - zodanig van toepassing verklaren dat de clustering wordt beschouwd als één bedrijfslichaam.
Artikel 5
De Bestuurskamer kan van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen.
Artikel 6
Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van lichamen als bedoeld in artikel 110 van de wet.
Artikel 7
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening regels en richtlijnen vergoedingen bedrijfslichamen 2005-2006.
Den Haag, 17 december 2004
voorzitter
algemeen secretaris