Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 11 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 10 januari 2014.

Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007

Verordening van het Productschap Vis van 29 maart 2007 tot vaststelling van nadere regels inzake de voorschriften, erkenning en constructie van quarantainevoorzieningen ter voorkoming van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven (Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
de artikelen 93, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis en
Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gehoord de Mosseladviescommissie, de Oesteradviescommissie en de Werkgroep kwaliteit schelpdieren;
Besluit:
1.
In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. verordening (EG) 852/2004 : verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139 en L 226, zoals eventueel later gewijzigd);
b. verordening (EG) 853/2004 : verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijk oorsprong (PbEU L 139 en L 226, zoals eventueel later gewijzigd);
c. verordening (EG) 854/2004 : verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226, zoals eventueel later gewijzigd);
2.
De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:
4.
De bepalingen in deze verordening voor tweekleppige weekdieren zijn van overeenkomstige toepassing op alle manteldieren, stekelhuidigen en mariene buikpotigen.
5.
In hetgeen bij of krachtens formele wetgeving, zoals de Visserijwet 1963 , de Wet verontreiniging oppervlaktewateren , de Natuurbeschermingswet 1998 , de Flora- en Faunawet of de Warenwet , en Europese verordeningen is of wordt voorzien, wordt niet voorzien bij of krachtens deze verordening.
1.
Het is een ieder verboden om direct of indirect in productiegebieden, verwatergebieden of andere Nederlandse oppervlaktewateren, water te lozen dat gebruikt is voor het vervoeren, het verwateren, het opslaan, het schonen, het be- of verwerken van tweekleppige weekdieren of delen van tweekleppige weekdieren, het schoonmaken van bedrijfsruimten waarin tweekleppige weekdieren zijn verwerkt of om direct of indirect in productiegebieden, verwatergebieden of andere Nederlandse oppervlaktewateren tarra te storten dat afkomstig is van de be- of verwerking van tweekleppige weekdieren indien deze tweekleppige weekdieren niet afkomstig zijn uit de door de voorzitter, namens het bestuur, bij uitvoeringsbesluit aangewezen gebieden.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien het water zodanig wordt geloosd dat het, alvorens het in contact kan komen met het water van productiegebieden of verwatergebieden of andere Nederlandse oppervlaktewateren, wordt gezuiverd in een door de voorzitter overeenkomstig artikel 4 erkende waterbehandelingsinstallatie.
3.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien de tweekleppige weekdieren, tarra, gruis, zand, slib, filtermateriaal, niet in contact worden gebracht met de verwatergebieden, productiegebieden of andere Nederlandse oppervlaktewateren en naar een door de voorzitter overeenkomstig artikel 4 erkende afvalverwerker wordt afgevoerd dan wel op een andere door de voorzitter overeenkomstig artikel 4 goedgekeurde wijze wordt behandeld.
Artikel 3
Een verzoek om erkenning van een quarantainevoorziening of een verzoek om goedkeuring van de wijze van afvoeren van tarra en materiaal dat gebruikt is bij het schonen, bewerken of verwerken en als onbruikbaar overblijft moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter. Een aanvraag om erkenning of goedkeuring dient in principe vergezeld te gaan van:
a. een Proces & Instrumentatie Diagram of een stroomschema met een omschrijving van de aangevraagde quarantainevoorziening;
b. een omschrijving en processchema van de waterbehandelingssinstallatie en een tekening van het hele waterloopsysteem, waarin alle water- en afvalstromen zijn aangebracht zoals de influent,-, effluent,- en recirculatieleidingen;
c. een omschrijving van de eventueel te gebruiken UV-installatie of andere gelijkwaardige desinfecteermethode;
d. een omschrijving van de wijze waarop afval en tarra wordt behandeld, verwerkt, gedesinfecteerd of getransporteerd en afgevoerd naar een afvalverwerker;
e. een omschrijving van de wijze waarop het procesbeheerssysteem waarborgen biedt om proceswater, tarra en afval te scheiden of gescheiden te behandelen ten einde iedere verontreiniging van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde gebieden te voorkomen, waaronder in ieder geval de noodvoorzieningen ingeval van storingen, reparaties en onderhoud;
f. een omschrijving van de wijze waarop containers of productiemiddelen, zoals een sorteermachine of inpaktafel, zijn gemerkt ten behoeve van herkenning als zijnde onderdeel van de quarantainevoorziening;
g. een omschrijving van de beoogde wijze of methode waarmee alle containers, productiemiddelen, vervoersmiddelen en ruimten gereinigd worden.
1.
Een quarantainevoorziening wordt erkend of een wijze van afvoeren van tarra of afval wordt goedgekeurd indien ten genoege van de voorzitter, namens het bestuur, uit alle schriftelijke stukken en na een controle en toetsing door de toezichthouder dan wel een medewerker van het productschap is aangetoond dat water, tarra of afval dat gebruikt is voor dan wel is vrijgekomen bij het vervoeren, verwateren, opslaan, schonen, be- of verwerken van tweekleppige weekdieren of delen van tweekleppige weekdieren, geen risico meer met zich meebrengt op introductie in de oppervlaktewateren van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven.
2.
Aan een erkenning als quarantainevoorziening of aan de goedkeuring van een aanvaardbare wijze van het afvoeren van water, tarra of afval worden door de voorzitter, namens het bestuur, in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:
a. uiterlijk vierentwintig uur voor het moment waarop de tweekleppige weekdieren bij een quarantainevoorziening aankomen wordt hiervan per fax, per e-mail of, indien dit niet mogelijk is, schriftelijk mededeling gedaan aan het kantoor van het productschap te Yerseke. Hierbij dient in ieder geval te worden vermeld:
de vermoedelijke tijd van aankomst bij de daarbij aangegeven quarantainevoorziening;
de naam van het productiegebied waaruit de tweekleppige weekdieren afkomstig zijn;
een vermelding van de soort en het geslacht van de partij tweekleppige weekdieren en de geschatte hoeveelheid hiervan;
b. een afschrift van het oorspronkelijke geldige registratiedocument dat de tweekleppige weekdieren vergezelt, wordt onverwijld middels de fax, e-mail, post of persoonlijke overhandiging ter beschikking gesteld aan het kantoor van het productschap te Yerseke;
c. na aankomst wordt een afschrift van de weegbrief en het vervoersdocument onverwijld schriftelijk middels de fax, e-mail, post of persoonlijke overhandiging ter beschikking gesteld aan het kantoor van het productschap te Yerseke zodat voor de desbetreffende partij te herleiden is:
de exacte hoeveelheid gewogen levende tweekleppige weekdieren;
identificatie van de levende tweekleppige weekdieren;
3.
Aan een erkenning als quarantainevoorziening of aan de goedkeuring van een aanvaardbare wijze van het afvoeren van water, tarra of afval kunnen door de voorzitter, namens het bestuur, aanvullende voorwaarden worden verbonden, waaronder:
a. het water of lekwater dat vrij komt van gebruikte vervoermiddelen, los of vast materiaal zoals bakken, manden, sorteer- of inpakmachines, wordt gescheiden van deeltjes door gebruikmaking van een waterfilter dat een absolute selectiviteit heeft van 15 micron of minder dan wel via een ander door de voorzitter erkend waterbehandelingssysteem;
b. alle kranen van leidingen waarmee buitenom de filters of het waterbehandelingssysteem geloosd kan worden, zijn in gesloten toestand verzegeld door of namens een medewerker van het productschap;
c. de waterfilters of andere delen in het waterbehandelingssysteem kunnen na verzegeling slechts ontzegeld worden na onverwijlde melding onder opgaaf van redenen daarvan aan het kantoor van het productschap te Yerseke;
d. gedurende de periode dat zegels verbroken zijn, mag alleen water geloosd worden als het waterbehandelingssysteem voorziet in een noodvoorziening;
e. in de bodem van de quarantainevoorziening is een voorziening aangebracht die het mogelijk maakt om water via het waterfilter of het waterbehandelingssysteem af te voeren;
f. alle in gebruik zijnde afvoergoten, kranen en leidingen in het deel van het productiegebouw en de koelcellen die onderdeel vormen van de quarantainevoorziening moeten in verbinding staan met het waterbehandelingssysteem;
g. het materiaal, waaronder containers of de productiemiddelen zoals een sorteermachine of inpaktafel, dat in de quarantainevoorziening wordt gebruikt is te allen tijde permanent gemerkt en duidelijk herkenbaar en mag niet eerder buiten de quarantainevoorziening worden gebruikt, voordat het grondig met een stoomcleaner bij een temperatuur van minimaal 90 ºC of een andere gelijkwaardige methode is gereinigd;
h. het afval van weekdieren, levende of dode exemplaren, tarra, weefsel of schelpen, gruis, zand, slib, voor transport gebruikte verpakkingsmateriaal, filtermateriaal, alsmede het materiaal van biologische filters of het materiaal van het waterbehandelingssysteem wordt afgevoerd naar een daarvoor bestemde vuilafvoermaatschappij, of wordt op een andere door de voorzitter, namens het bestuur, erkende wijze afgevoerd dan wel onschadelijk gemaakt en van alle transporten wordt een administratie bijgehouden;
i. uitsluitend bevoegd personeel mag toegang krijgen tot de quarantainevoorziening.
4.
Wanneer gedurende de looptijd van de erkenning of goedkeuring het beleid of Europese dan wel nationale regelgeving ten aanzien van het voorkomen van de introductie van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven in de Nederlandse oppervlaktewateren of de omstandigheden op grond waarvan de erkenning is verleend, worden gewijzigd, kan de voorzitter, namens het bestuur, de erkenning of goedkeuring intrekken of de gestelde voorwaarden wijzigen dan wel aanvullen.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van:
de wijze van aanvragen van een erkenning als bedoeld in artikel 3;
de wijze van controle op de naleving van deze verordening, bedoeld in artikel 7, eerste lid.
2.
De voorzitter kan namens het bestuur vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
3.
De voorzitter kan, namens het bestuur, bij uitvoeringsbesluit een algemene meldplicht per levende partij tweekleppige weekdieren invoeren.
1.
De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
2.
Voor een ieder die op enig moment niet of niet volledig voldoet aan:
de gestelde voorwaarden bij de erkenning of de goedkeuring, bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid;
de gestelde voorwaarden bij de wijziging dan wel de aanvulling, bedoeld in artikel 4, vierde lid;
de verleende vrijstelling of ontheffing, bedoeld in artikel 5, tweede lid; of
de gestelde voorwaarden bij de vrijstelling of ontheffing, bedoeld in artikel 5, derde lid; wordt deze situatie gelijkgesteld met de situatie dat er geen erkenning, goedkeuring, vrijstelling of ontheffing verleend is en het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, geldt.
1.
a. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling is belast de door het bestuur bij besluit aan te wijzen dienst.
b. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling belast de bij besluit van het bestuur aan te wijzen personen.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
De in het eerste lid bedoelde dienst of personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 8
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007.
Rijswijk, 29 maart 2007
voorzitter
secretaris