Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008

Verordening van het bestuur van het Productschap Zuivel van 26 maart 2008 tot verlening van delegatie, mandaat, volmacht en machtiging aan voorzitter en secretaris van het Productschap Zuivel (Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 92, 95, 98 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:
a. volmacht om privaatrechtelijke rechthandelingen te verrichten, en
b. machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
De voorzitter is belast met de uitvoering van verordeningen en besluiten van het bestuur, voor zover niet anders is bepaald.
2.
De voorzitter is bevoegd om in spoedeisende gevallen ontwerpverordeningen als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie op te stellen en bekend te maken.
Artikel 3
De aan het bestuur toekomende bevoegdheden ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de In- en uitvoerwet , de Algemene douanewet , de Landbouwwet en de Meststoffenwet worden uitgeoefend door de voorzitter.
1.
De voorzitter heeft mandaat om te beslissen op bezwaar tegen besluiten van het productschap.
2.
De voorzitter heeft mandaat ten aanzien van besluiten ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur .
3.
De voorzitter kan van de aan hem verleende mandaten, ondermandaat verlenen aan:
a. secretaris;
b. afdelingshoofden.
De voorzitter kan bij verlening van ondermandaat als hier bedoeld toestaan dat degenen aan wie ondermandaat is verleend ondermandaat verlenen aan een onder hen ressorterende medewerker.
1.
De secretaris heeft mandaat ten aanzien van:
a. aangelegenheden betreffende het organisatie- en formatiebeleid;
b. de toepassing van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van het productschap;
c. aangelegenheden betreffende de uitvoering van het financieel beleid en beheer van de financiën van het productschap.
2.
De secretaris kan van de aan hem verleende mandaten ondermandaat verlenen aan:
a. afdelingshoofden;
b. andere medewerkers van het productschap.
De secretaris kan bij verlening van ondermandaat als bedoeld onder a toestaan dat deze ondermandaat verleent aan een onder het afdelingshoofd ressorterende medewerker.
1.
Het hoofd Juridische Zaken houdt een register bij van de verleende ondermandaten als bedoeld in artikel 4, derde lid en artikel 5, tweede lid.
2.
Een afschrift van het in het eerste lid bedoelde register ligt ter inzake bij afdeling Juridische Zaken.
Artikel 7
Indien een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend, worden de daarop betrekking hebbende documenten als volgt ondertekend:
PRODUCTSCHAP ZUIVEL,
De voorzitter, respectievelijk De secretaris,
voor deze,
gevolgd door de handtekening, naam en functie van de (onder)gemandateerde.
Artikel 8
De Verordening PZ 1998, Delegatie bestuursbevoegdheden en werkwijze van het secretariaat en Machtigingsbesluit secretaris Productschap Zuivel komen te vervallen.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2008.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008.
Zoetermeer, 26 maart 2008
voorzitter
secretaris