Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verhandeling van verduurzaamde champignons
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 24 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 23 juni 2007.

Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 2 mei 2000, houdende de vaststelling van kwaliteitsnormen voor verduurzaamde champignons
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
op voorstel van de Sectorcommissie voor groenten en fruit;
gelet op de artikelen 93, 95, 102, 104 en 105 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.
heeft in zijn vergadering van 2 mei 2000 de volgende verordening vastgesteld.
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.
2.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
3.
a. Het in deze verordening bepaalde is alleen van toepassing op champignons, die in Nederland door fabrikanten worden verduurzaamd.
b. Het beginsel van wederzijdse erkenning van producten, die op rechtmatige wijze gefabriceerd zijn of in de handel worden gebracht in andere lidstaten van de EU of staten, die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, blijft onverminderd van kracht.
1.
Bij de verhandeling van verduurzaamde champignons moet het bij of krachtens de Warenwet en deze verordening (inclusief de bijlagen ) bepaalde, worden nageleefd.
2.
Het bepaalde in de bijlagen is niet van toepassing indien het betreft verduurzaamde champignons in combinatie met meer dan 15 gewichtsprocenten andere eet- en drinkwaren, met uitzondering van water.
1.
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
2.
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan.
Artikel 4
Het bestuur is belast met de uitvoering van deze verordening en is in verband daarmee bevoegd:
1. omtrent het bij of krachtens deze verordening bepaalde bij uitvoeringsbesluit nadere voorschriften te geven;
2. vrijstelling, alsmede ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde;
3. aan een vrijstelling of ontheffing een of meer voorschriften te verbinden,
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000.
Zoetermeer, 2 mei 2000
voorzitter
secretaris