Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Invorderingskosten
+ § 6. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2003

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 3 juli 2002, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende ondernemers in de sector boomkwekerij-producten op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening PT vakheffing boomkwekerij-producten 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCSHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Boomkwekerijproducten, d.d. 8 mei 2002;
BESLUIT:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
a. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
b. boomkwekerijproducten : winterharde en half-winterharde houtgewassen, welke niet vervroegd zijn, alsmede delen daarvan en voorts vaste planten en wortelstokken;
c. kweken van boomkwekerijproducten : het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten brengen, hebben of houden in al dan niet overdekte grond van boomkwekerijproducten of van zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan, alsmede het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst van boomkwekerijproducten verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, be- waren en verzorgen van boomkwekerijproducten, respectievelijk de zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan;
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin het kweken van of de handel in boomkwekerijproducten wordt uitgeoefend, met uitzondering van hovenierswerkzaamheden en het uitoefenen, anders dan als verzenddetaillist, van de binnenlandse kleinhandel;
e. verkoopbedrag : bruto-verkoopfactuurbedrag, excl.BTW, verminderd met de daarin begrepen en uit de administratie blijkende werkelijke vrachtkosten, vallende op de verkopen;
f. inkoopbedrag : bruto-inkoopfactuurbedrag, excl. BTW, verminderd met de daarin begrepen en uit de administratie blijkende werkelijke vrachtkosten, vallende op de inkopen;
g. indexcijfer : het consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, op de meest recente tijdsbasis
h. heffingsgrondslag : het verkoopbedrag van de in 2002 verhandelde en afgeleverde boomkwekerijproducten verminderd met het inkoopbedrag van de in 2002 ingekochte boomkwekerij producten.
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.
2.
In deze verordening wordt verder verstaan onder:
1.
De ondernemer is heffing verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van promotionele- en marketingactiviteit, economische-, kwaliteits-, milieuaangelegenheden, technisch onderzoek en voorlichting.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
De heffing die de ondernemer is verschuldigd, bestaat uit een basisheffing van € 90, vermeerderd met de som van het bedrag dat wordt verkregen na toepassing van de hierna genoemde heffingspercentages over de hierna genoemde heffingsgrondslagen.
a. tot en met € 900.000,= : 0,8%;
b. van € 900.000,= tot en met € 1.800.000,= : 0,5%;
c. vanaf € 1.800.000,= : 0,3%,

met dien verstande dat het maximum van de vorenbedoelde som wordt berekend volgens de formule: het maximum is gelijk aan het geldende maximum in het jaar voorafgaande aan dat waarop de heffingsgrondslag betrekking heeft, gedeeld door het indexcijfer van de maand december van dat voorafgaande jaar, vermenigvuldigd met indexcijfer van de maand december van het jaar waarop de heffingsgrondslag betrekking heeft en waarbij het maximum voor het jaar 2002 bedraagt € 15.558,=.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt, indien de betrokken ondernemer in 2002 geen boomkwekerijproducten heeft ingekocht, het inkoopbedrag in dat jaar geacht nul te zijn geweest.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 1997 ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in welk geval de heffing met € 40,= wordt verhoogd in verband met administratiekosten.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in 2003 en geschiedt door de voorzitter, door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2.
De heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3.
In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
4.
Voorschotten als bedoeld in artikel 10 worden verrekend met de krachtens deze Verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking komende gegevens blijkt dat de verstrekking van de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en opnieuw opleggen.
1.
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of het voornemen daartoe blijkt,
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 7 gestelde termijn heeft betaald, kunnen:
a. de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden gebracht, alsmede
b. de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
De invorderingskosten voortvloeiend uit het niet betalen binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 7 en 8, zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
Indien en voor zover de ondernemer boomkwekerijproducten heeft verhandeld en door de veiling bedragen zijn ingehouden met toepassing van het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2002, worden deze bedragen aangemerkt als voorschotten op de ingevolge artikel 2 verschuldigde heffing.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende kosten als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 10.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van publikatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 14 [Materieel uitgewerkt per 08-05-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2003.
De verordening en de daarbij horende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 3 juli 2002
voorzitter
secretaris